تعويض پيراهن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

وين روني به اورتون بازگشت و لوكاكو راهي منچستريونايتد شــد. اگر چه انتقال روني و لوكاكو دو انتقال مجزا در نظر گرفته شده است اما طبق گزارش منابع بريتانيايي، ارزش وين روني 10 ميليون پوند برآورد و بخشي از هزينه انتقال لوكاكو به منچســتريونايتد را شامل شده است. يونايتد 75 ميليون پونــد براي خريد لوكاكــو پرداخت ميكند و 15 ميليــون پوند هم بــه داليل مختلف به قــرارداد او اضافه خواهد شد. مهمتــر اما اينكه هر دو بازيكن وارث پيراهنهاي شــماره 10 يكديگر خواهند شــد. موضوعي كه بيش از قيمت دو بازيكن، چشم عمر موماني كاريكاتوريست مشهور اردني را گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.