عيادت پروين از كيميا عليزاده

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جز حمايت از كيميا عليزاده، انتظار ديگري از مســووالن فدراسيون تكواندو و ديگر ورزشيها نداشــتيم اما فكرش را هم نميكرديم كه علي پرويــن را بر بالين بانوي نقرهاي تكواندوي ايران ببينيم. اتفاقي كــه بر خالف انتظارهــا، پيش از ظهر ديروز و درســت در روز تولد بيست سالگي كيميا عليزاده رخ داد و اسطوره فوتبال ايران با حضور در بيمارستان از او عيادت كرد. در اين ديدار، علي پروين براي كيمياي تكواندوي ايران ســالمتي و موفقيت را آرزو كــرد و خطاب به او گفت: «خدا كند كه مملكت ما هميشــه شيربچههايي مثل شما داشته باشــد و دهها نفر از جوانان ايراني مثل شــما قهرمان باشند. شــما قهرمان ملي ايران هستيد و من وظيفه خودم ميدانم كه هر كمكي از دســتم برميآيد، برايتان انجام بدهم. همه جوره در خدمت شما هستم و از هيچ كمكي دريغ نخواهــم كرد.» پروين همچنين در صحبت با پزشــك معالج كيميا روند درمان او را جويا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.