شهرآورد يك روز در بيلهفلد، يك روز در تهران

بالتکلیفی و بیبرنامگی حامیان مالی، نارضایتی مربیان سرخابی

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

از ابتــدا هم مشــخص نبود كــه بانيــان برگزاری شهرآورد ساختگی سرخابیها در شهر بيلهفلد آلمان چه كسانی هســتند و هنوز هم مشخص نشده جريان اصلی كه دنبال برگزاری اين بازی است، كيست. به خوب يا بد بودن برگزاری اين بازی كاری نداريم. به ســود و ضررش هم ورود نمیكنيم امــا برگزاری اين بازی به حدی لوث شــده كه بهتر است حامی مالی اســتقالل و پرسپوليس بــرای مدتی از خير برگزاری اين بــازی بگذرند و بعد از جمعبندیهای كافی و ســنجش همــه جوانب اقدام به برگــزاری اين بازی كنند. تا به امــروز كه هنوز برگزاری بــازی فوق قطعی نشــده بارها محل برگــزاری را تغيير دادهانــد. يــك روز در بيلهفلد، يك روز در آمســتردام و آخريــن خبر حكايت از برگزاری اين بازی در ورزشــگاه آزادی دارد.

خبری كه همه را به شگفتی و حيرت واداشته است. در همين حال مديران دو باشگاه هم از برگزاری اين بازی ابــراز بیاطالعی كردهاند و ظاهرا هنوز مقدمات برگزاری اين بازی فراهم نشده اســت كه اين اندازه بیبرنامگی و خبرهای متفاوت درباره بازی خيالی به گوش میرســد. البته ريشــه همه اين بیبرنامگیها حاميان مالی هستند كه حاال خود را جلوتر از مديران باشــگاه و حتی مربيان تصميمگيرنده نهايی میدانند و اين حق را بر خود قائلند كه بازی به اين سنگينی را در زمانی كامال غيرضروری كه ممكن است تبعاتی منفی را برای دو تيم به همراه داشته باشد، برگزار كنند. بدون شك اگر استقالل و پرسپوليس پيــش از عقد قرارداد با حاميــان مالی همه جوانب را در نظر میگرفتند و حدود اختيارات آنها را تعيين میكردند اكنون شــاهد اين همه ناهماهنگی نبوديم و شايد خيلی زودتر از اينها تكليف برگزاری بازی 85 ميان اســتقالل و پرسپوليس مشخص میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.