طارمی؛ شمشیر دو لبه

مهدي طارمي به پرسپولیس برگشت و قرار است دوباره سرباز برانکو باشد. البته که نوع بازگشت او به تیم با آنچه فصل گذشته اتفاق افتاد تفاوتهاي ماهوي دارد و این بار نه پشیماني خودش بلکه سختگیري باشگاه باعث ماندنش در تیم شده است که این ميتواند منشا خیر یا شر باشد.

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

-1 مهدي طارمي در پرسپوليس موفــق ميشــود چرا كــه اين چهارمين فصل حضورش در جمع سرخهاست. طارمي در تيم جوان پرسپوليس حاال يكي از باتجربهترين هاست و با شرايط اين تيم كامال آشناســت. او ديگر آن جوانك خام و بي تجربه بوشــهري نيست كه در اين تيم بزرگ احســاس غربت كند يا حواسش به محيط پيرامون خود جمع نباشــد. او راز بزرگ شــدن و محبوبيت در پرســپوليس را پيــدا كــرده و البته خــوب ميداند اين محبوبيت چطور يك شــبه از دست خواهد رفت. او نحــوه مواجهه با هواداران در فضاي مجــازي و مصاحبههايش را ميداند و به جو رسانهاي پيرامون پرسپوليس آشناست.

-2 مهدي طارمي در پرسپوليس موفق ميشــود چرا كه با وجود عقــب ماندگي از تمرينــات تيمــي و فصل بدنســازي آنقدر بااستعداد هســت كه با بهره بردن از هوش فوتبالي و توانايــي درونياش به ندرت اما با شيب تند مسير رسيدن به قله را طي كند و تبديل به همان ستاره فصل قبل شود. يادتان نرفته كه او فصل گذشته هم در آستانه فصل به تيمش برگشــت و در چهار بازي ابتدايي نيمكتنشــين بود امــا از آن به بعد با جلب اعتمــاد برانكو و هــواداران تبديل به همان مهره كارگشــا در خط حمله شد و با وجود فشــارهاي وحشتناك پيرامون پرسپوليس و گل نزنيهايش يكباره از چله كمان رها شد و بهعنوان آقاي گلي رسيد تا يكي از بهترين مهاجمان تاريخ باشگاه پرسپوليس باشد.

-3 طارمي در پرســپوليس دوســتان زيــادي دارد كــه ميتوانند او را به ســوي موفقيت هل دهند. پســتهاي اينستاگرامي اخير بازيكنان در حمايت از اين بازيكن و يا ابراز دلتنگي براي او نشان ميدهد مهدي از جايگاه ويژهاي در بين همبازيانش برخوردار است و با وجود عقب ماندگي فني آنها همه دســت به دست هم خواهند داد تا شماره 9 تيم شــان دوباره به اوج برگردد و البته اين اتفاق خيلي سريع رخ دهد. در راس آنها هم محسن مسلمان است كه فصل قبل همه كار بــراي آقاي گلي طارمي كرد و امســال هم وقتــي از دلتنگی در بيايد آنقدر پاس گل به مهــدي خواهد داد تا او را دوباره در مســير خوشبختي قرار دهد. -4 بــاور كنيد تمــام دلخوريهايي كه هــواداران و برخي پيشكســوتان از طارمي داشــتند از همين امروز به ندرت رنگ ميبازد و او تبديل به همان چهره محبوب خواهد شد. درست است كه شايد بسياري از آنها خواستار جريمــه طارمي به خاطــر دوري از تمرينات باشند اما هيچ كس شايستگيهايش را ناديده نخواهد گرفت و طارمي از ســوت شروع بازي اول تبديل به همان مهدي آقاي گل ميشود. در واقع بازگشــت وجهــه محبوبيت طارمي كمك فوقالعادهاي خواهــد بود تا او راحتتر تبديل به همان مهاجم موفق و مهره تاثيرگذار در تيمش شود.

مهــدي طارمــي بــا باشــگاه پرســپوليس وارد يــك منازعــه خاموش شده. طارمي عليه مديران پرســپوليس يك كينه پنهان به دل گرفته و آنها را مقصر نخســت عدم حضورش در اروپا ميداند. حرفهاي بيپــرواي پدر طارمي در انتقاد از مديران باشگاه و اين جمله عجيب كه «مگر در اين ســه فصل چقدر دادهاند كه حاال يك ميليارد براي رضايتنامه طلب ميكنند؟» نيز به نوعــي حرف طارمي بــود كه از دهان پدرش خارج شد. حاال بعد از ماندن اجباري در پرســپوليس مهاجم شماره 9 سرخها بايد يك فصل تمام با اين كينه خاموش ســر كند و با مديراني كه اجازه جدايي او را صادر نكردند و سنگ بزرگي جلوي پايش انداختند، سر كند.

ســرمربي پرســپوليس يك مربي به شــدت لجباز و يكدنده است. مردي كه پشت آن چهره آرام و خونســرد، دريايي از جديت و اصولگرايي وجود دارد و تحت هيچ شــرايطي حاضر نيست سر سوزني از منويات خود عقب نشــيني كند. مرغ برانكو هميشه يك پا دارد و تجربه ثابت كرده كه وقتي كســي از چشم او بيفتد، هرگز راه بازگشــتي نخواهد داشت. ايمــان مبعلي در تيم ملــي و رامين رضاييان در پرســپوليس طعم تلخ لجبازي و يكدندگي آميخته بــا كينه برانكو را خوب چشــيدهاند. فصل پيش رامين رضاييان همان مســيري را رفت كه اين فصل طارمــي رفته و دل برانكو به رغم فشــار همه جانبه هواداران، رســانهها و حتي مديران باشــگاه با رامين صاف نشد و دســت آخر هم او را اخراج كرد. بعد از خيمه شــب بازيهاي اخير، طارمي براي نرم كردن دل برانكو كار دشواري پيش رو خواهد داشت. مهدي طارمي به پرسپوليس بازگشته اما به قلب هواداران هنوز نه! او بعد از همه خون به جگر كردن هواداران دوآتشــه پرسپوليس نه از ســر ميل و رغبت بلكه از ســر ناچاري و اجبار باز هم پيراهن شــماره 9 پرسپوليس را بــه تن خواهد كرد اما همــه هواداراني كه در روزهاي پيشــين با عجــز و التماس از طارمي ميخواستند كه بماند و او به همه جواب منفي ميداد، حاال عليه او جبهه گرفته و شمشيرها را آختــه كردهاند. كامنتهاي تنــد و تيز در شــبكههاي اجتماعي و گعدههــاي هواداري به خوبي نشــان از افول ســتاره بخت و اقبال محبوبيت طارمي دارد.

تمامي رقباي اصلــي طارمي در تيم ملــي اين فصل در اروپــا ميجنگند و تنه به تنه بهترين مدافعان اروپايي ميزنند؛ ســردار در روبيــن كازان، گوچي در هيرنفين و كريم انصاري فرد در المپياكوس اما طارمي به رغم استعداد و تواناييهاي همطراز و حتي بيشتر و بهتر در برخي از پارامترها مجبور اســت در ليگ كم فشــار و بي كيفيــت ايران گل بزند. براي طارمي تماشــاي درخشش رقبايش در آن سوي آبها يك كابوس دايمي خواهد بود به ويژه اينكه ميداند كــه كارلوس كيروش چه نگاه خريدارانهاي به لژيونرها و آن ســوي آبها دارد.

در مورد طارمی همانقدر که امیدواری برای تبدیل به مهره با کیفیت گذشته وجود دارد، تردیدهایی در خصوص ناکامیاش ذهن را آزار میدهد و عجیب اینکه با قاطعیت نمیتوان درباره هیچموردی صحبت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.