نگراني درباره اميري؛ احتمال غيبت در بازيهاي ابتدايي ليگ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از زماني كــه وحيد اميري به خاطر درد شــديد از ناحيه كمر بــه كادرفني اعالم كرد كــه توان انجــام تمرينات را ندارد تا بــه حال، برانكو بارها تالش كرد تا جانشين خوبي برايش پيدا كند. او در پســت وينگر چپ، هم از احسان علوان زاده استفاده كرد و هم از سيامك نعمتي.

بــا اينكه هر دو نفر از جوانان آينده دار بودند اما هيچ كدامشــان نتوانستند بــه اندازه اميري تواناييهايشــان را به اثبات برســانند و به همين خاطر، جاي خالي وحيد در تيم احســاس ميشــود. طــي چند روز گذشــته وحيد همچنان به صــورت اختصاصي تمريــن كرده و البته تمريناتي كه مربوط به كمر باشــد را نيز نميتواند انجــام بدهد. گويا يكي از رگهــاي عصبي كمــر وحيد اميري دچار گرفتگي شــديد شــده و عبور از ايــن مصدوميــت فقط به صــرف زمان بيشتر نياز دارد. پرسپوليسيها اميدوارند وحيد را تا هفته ديگر در تمرينات خود داشته باشند در غير اين صورت، اميري از شرايط بدني خوبي كه ساير بازيكنان پس از اتمام تمرينات اروپايي دارند، دور ميشود و احتمال غيبتش در هفتههاي ابتدايي ليگ باال ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.