مدیر برنامههای طارمی همچنان در فکر ترانسفر

6 هفته تا پايان نقل و انتقاالت اروپا مانده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدي طارمي مدير برنامههايش را تغييــر داد اما باز هــم در رفتن به اروپا ناموفق بود كــه البته اين عدم موفقيت به ســختگيري باشــگاه پرســپوليس برميگردد.

محمودرضا فاضلي مدير برنامههاي طارمــي در مورد راه پيــدا نكردن اين بازيكــن بــه تيمهاي اروپايــي توضيح داد: «ابتــدا ميخواهــم از مديــران باشگاه پرســپوليس تشكر كنم. باشگاه پرســپوليس مبلغــي را بهعنــوان حق ترانسفر درخواســت كرده بود كه بايد به صورت يكجا پرداخت ميشد بنابراين در بازار امروز فوتبال، پرداخت اين مبلغ با اين شــرايط مقدور نبود. البته مهدي طارمي هم كه ميخواست به اروپا برود و فوتبالش را در آنجا پيگيري كند، تمام زندگــياش را براي اين موضوع و جلب رضايت باشگاه پرســپوليس گذاشت و حتي ميخواســت مبلغي را قرض كند تا پول رضايتنامهاش را پرداخت كند اما من بــا او صحبت كردم و گفتم اين كار در عرف فوتبال حرفهاي نيســت و بهتر است به تمرينهاي پرسپوليس بازگردد. البته ما اعتراضي هم به تصميم باشگاه پرســپوليس نداريم چرا كــه آنها حق دارند هر مبلغي را كه مد نظرشان است براي صدور رضايتنامه دريافت كنند.»

او در پاســخ به اين سوال كه آيا حضور طارمي در فصل نقل و انتقاالت فعلــي در فوتبال اروپا منتفي شــده اســت، گفت: «در شرايط فعلي بله اما اگر در شش هفته آينده كه زمان نقل و انتقــاالت فوتبال اروپا هنوز به پايان نرسيده، توافق ديگري صورت بگيرد، ميتوانيــم بر ســر آن صحبت كنيم امــا مطمئنا اگر در ايــن فصل، اتفاق جديدي رخ ندهد، مهدي طارمي سال آينــده ميتواند لژيونــر فوتبال ايران باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.