بی خبری از تصميم طارمي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدي طارمي نتوانســت دوشــنبه شــب راهي اوكراين شود و حتي از طريق اســتانبول هم موفق به سفر به اوكراين نشد تا سفر او به محل اردوي تيمش يك شــب عقب بيفتد. با اين حال بليت پرواز او براي شــب گذشته فراهم شد و همه منتظر او بودند تا تيم كامل شده و اگر قرار است به آلمان برود با همه نفرات اين اتفاق بيفتد. البته بعد از جدي شــدن شــايعه الغرافه و اينكــه طارمي به اوكراين ميرود تابراي جدايي از برانكو اجازه بگيرد كه البتــه خنده دار و غير قابل باور به نظر ميرســد- هيــچ خبري در اردوي پرســپوليس از تصميم طارمي به گوش نميرسيد. در اردو همه اعضاي تيم ميگفتنــد اگر واقعا طارمي به اندازه يك درصد قصد جدايي و رفتن به قطر داشته باشد فقط خودش ميداند و كسي را از تصميمش آگاه نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.