سردرگمي درباره شهرآورد ابداعي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

موضوع برگزاري يا برگزار نشدن شهرآورد ابداعي حامي مالي سرخابيها حســابي اردوي پرسپوليس را به هم ريخته اســت. ديروز پرسپوليسيها در محل اردو هر ساعت خبر تازهاي در باره اين مسابقه ميشنيدند؛ اينكه بازي برگزار ميشود يا نه، بايد به آلمان بروند يا در تهران مسابقه ميدهند ...و اين مساله البته ناراحتي برانكو، بازيكنان وكادر فني را در پي داشت اما مشخصا از دست اعضاي تيم كاري برنمي آمد. برانكو و كادر فني هم باشگاه را در اين بي نظمي مقصر نميدانســتند چرا كه داستان از جاي ديگري آب ميخورد. در واقع باشگاه هم مثل اعضاي تيم منتظر است تا اين بازي و زمان و مكانش قطعي شود. با اين شرايط ســردرگميها ادامه دارد و وضعيت جالبي از اين حيث در تيم برقرار نيست اما فقط بايد منتظر ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.