نامه نگاري با كميته تعيين وضعيت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بر اساس آييننامه نقلوانتقاالت ليگ برتر، باشگاهها براي ثبت قراردادهاي خود در سازمان ليگ بايد از دبيركل فدراسيون فوتبال، كميته تعييــن وضعيت بازيكنان و كميتــه انضباطي تاييديــه بگيرند. در اين راســتا، باشگاه پرســپوليس با ارسال نامهاي به كميته تعيين وضعيت بازيكنان، محمدرضا ســاكت و كميتــه انضباطي، خواســتار صــدور مجــوز ثبت قــرارداد بازيكنان جديدش در ســازمان ليگ شده است. تاكنون فقط باشــگاه سايپا قرارداد بازيكنانش را در ســازمان ليگ ثبت كرده و بقيه باشــگاهها هيچ اقدامــي براي اين كار انجام ندادند. فقط باشگاه پرسپوليس نامهنگاريهــاي الزم را انجــام داده كــه مجوزهاي الزم را براي اين كار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.