يك روز استراحت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكو ايوانكوويچ با توجه به فشــار تمرينــات و رضايتمندي از پيشــرفت بازيكنان، بــراي اينكه بــه آنها فرصت ريكاوري و تجديد قوا براي ادامه اجراي برنامههاي آمادهســازي را بدهد، ديروز به بازيكنان اســتراحت داد و تمرينات را تعطيل كرد. تمرينات پرسپوليس امروز چهارشــنبه از نوبت صبح آغاز ميشود و سرخپوشــان در نوبــت بعدازظهر در ديداري دوستانه به ميدان خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.