تيم ب ساحلی به جدول اصلی جهانی نرسيد و حذف شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملی ب واليبال ساحلی ايران در نخســتين ديدار خود در جدول مقدماتی رقابتهــای قهرمانی جهان مغلوب تايلند شد. مسابقات واليبال ســاحلی قهرمانی زير ۱2 ســال جهان از بيســتم تا بيست و پنجــم تيرماه در شــهر نانجينگ چين برگــزار میشــود. رقابتهــای جــدول مقدماتی اين مســابقات از روز گذشــته شروع شــد و تيم ملی ب واليبال ساحلی زير ۱2 ســال ايران (محمدرضا شبيری و رسول يمرلی) به مصاف تايلند رفت. ملی پوشــان ايران در اين مسابقه در دو ست متوالی با امتيازهــای ۱2 بر 8۱ و 22 بر 20 مغلوب تايلند و از دور رقابتها حذف شدند.

جــواد فيروزپور و عليرضــا آقاجانی بازيكنان تيم ملی الف زير ۱2 سال ايران هستند كه در جدول اصلی اين رقابتها به ميدان میروند. مسابقات جدول اصلی از امروز آغاز میشــود. آرش رامسری به عنــوان مربی و كامران ذوقــی به عنوان سرپرست ملی پوشان را در اين رقابتها همراهی میكنند.

به ايــن ترتيب تيم ايــران در ادامه رقابتها تنها تيم الف را به عنوان نماينده خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.