دورخیز برای طالی پاریس

حسن يزداني، يك سر و گردن باالتر از مدعيان 86 كيلوگرم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

در بين همه مدعياني كه براي به چنگ آوردن دوبنده وزن 86 كيلوگرم تيم ملي كشتي آزاد ايران در پيكارهاي جهاني سال 2017 پاريس فرانســه وارد عرصه كارزار مرحله نهايي رقابتهاي انتخابي تيم ملي شده بودند، «حسن يزداني» كشتيگير شايسته و دالور جويباري و قهرمان المپيك 2016 ريودوژانيرو در وزن 74 كيلوگرم، يك سر و گردن از بقيه باالتر بود و همه حريفان ريز و درشت خود را از دم تيغ گذراند تا نشان دهد عزم خود را حتي براي تصاحب مدال طالي جهان در وزن جديد جزم كرده است. يزداني با كسب مدال طالي جوانان جهان كه سال 2014 در زاگرب كرواسي در وزن 66 كيلوگرم به دست آورد، خود را بهعنوان ستارهاي درخشان و پديدهاي نوظهور در كشتي ايران مطرح كرد و تا به امروز وزنهاي ‪70 66،‬ و 74 كيلوگرم را در عرصههاي بينالمللي و جهاني با موفقيت طي كرده تا به وزن 86 كيلوگرم رسيده است.

بزرگترين حســن و مزيتي كه حســن يزداني دارد، عالوه بــر تكنيك ناب و هنر و شــجاعتي كه در كشــتي گرفتن با حريفانش دارد، در جا نزدن در يك وزن و شــجاعت در صعود به وزن باالتر و مقابله با حريفان ناشــناخته و جديد اســت. او در سن 21 ســالگي به عضويت تيم ملي كشتي آزاد بزرگساالن ايــران درآمد و در وزن 70 كيلوگــرم در پيكارهاي جهاني ســال 2015 در الس وگاس آمريكا به ميدان رفت و مدال نقره جهان را بر سينه زد.

يزداني يك ســال بعد در بازيهــاي المپيك 2016 ريودوژانيرو در وزن 74 كيلوگرم و در حاليكه همگان انتظار نبرد او را با «جردن باروفس» كشتيگير شناخته شده آمريكايي ميكشيدند، در ديدار فينال در يك كشتي مهيج و متهورانه با شكست دادن «انور گدويف» روس كه ســال قبل از آن در الس وگاس آمريــكا مدال برنز ايــن وزن را تصاحب كرده بود و در المپيك ريو، باروفس آمريكايي را شكســت داده بود، به مدال طال دست يافت. بنابراين حسن يزداني در هر وزن جديدي كه بــه ميدان رفته بدون مدال نمانده و توانسته رقابتهاي خود را با حريفان جديد و ناشــناخته با موفقيت پشت ســر بگذارد و اكنون آماده نبرد با كشــتيگيران وزن 86 كيلوگرم دنيا در ميدان جهاني فرانسه است.

قهرمانی آسان در مرحلــه نهايــي رقابتهــاي انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد، جمعا 10 كشتيگير در وزن 86 كيلوگرم حضور داشــتند كه در بيــن آنها عالوه بر حسن يزداني، عليرضا كريمي دارنده مدال برنز سال 2015 جهــان در الس وگاس آمريكا در همين وزن و عــزتا... اكبري نايب قهرمان ســال 2013 جهان در بوداپســت مجارســتان در وزن 74 كيلوگــرم و محمدجواد ابراهيمي قهرمان اســبق جوانان جهان سرشناستر از بقيه بودند.

حســن يزداني كــه تجربه كشــتي گرفتن در وزن 86 كيلوگرم را اواخر ســال گذشــته در جريان رقابتهــاي بينالمللي جام جهــان پهلوان تختي و همينطــور پيكارهــاي جام جهاني كشــتي آزاد در كرمانشــاه پيدا كرده بود، در رقابتهاي انتخابي تيم ملي به راحتي از كمند رقيبان داخلي خود گذشت و بار ديگر به پيراهن تيم ملي ايران دست يافت.

او در مرحله نيمهنهايي اين وزن، عليرضا كريمي اصليتريــن رقيب خــود و دارنده مدال برنز ســال 2015 جهان را 5 بر صفر شكست داد و محمدجواد ابراهيمي شكســت دهنده كريمي هم مقابل يزداني تاب مقاومت نداشت و تسليم محض شد.

يزداني هر دو كشتي خود در ديدار فينال مقابل عزت ...ا اكبري نايب قهرمان سال 2013 جهان را به ترتيب با نتايــج 11 بر صفر و 12 بر 2 به پايان برد. اوج هنــر و كارايي يزداني مقابــل رقباي داخلي در اين بود كه او به جز مبارزه با عليرضا كريمي، ســاير كشــتيهاي خود را با ضربه فني تمام كرد و فقط در فينال دوم مقابل اكبري، دو امتياز از دست داد.

صعود مدعی اصلی حســن يزداني جوان شــجاع و رعنــاي امروز كشتي ايران متولد سال 1373 در شهرستان جويبار استان مازندران است. لقب «نازنين پهلوان» براستي برازنده اوســت و او اينك در 23 ســالگياش آماده مبارزه با كشتيگيران مشهور وزن 86 كيلوگرم دنيا در پيكارهاي جهاني سال 2017 فرانسه است.

يزدانــي اگر مثــل بازيهاي المپيــك در اوج آمادگي روحي و جسمی باشــد، ميتواند برق مدال طالي جهان را روي ســينه خود ببيند. بهويژه آنكه «عبدالرشــيد ســعدا... اف» روس ملقــب به «تانك روســي» و ســلطان بي تاج و تخت اين وزن، ميدان را براي ساير كشــتيگيران خالي و خود به وزن 97 كيلوگــرم صعود كرده و به ايــن ترتيب راه قهرماني براي يزداني هموارتر شده است.

در اين وزن، شــريف شــريف اف يا الكســاندر گوستيف آذربايجاني، سليم ياشار تركيه اي، جي دن كاكس آمريكايي، والديســالو والي يف روسي، رانيرز ســاالس پرز كوبايي، ميخاييل گانف بلغاري، ساندرو اميناشويلي گرجستاني، اصالن كاخيدزه قزاقستاني و اســتفان ورب مجاري از جملــه مهمترين حريفان حسن يزداني در مسابقههاي جهاني فرانسه هستند.

يزداني اگر مثل بازيهاي المپيك در اوج آمادگي روحي و جسمی باشد، ميتواند برق مدال طالي جهان را روي سينه خود ببيند. بهويژه آنكه «عبدالرشيد سعدا... اف» روس ملقب به «تانك روسي» و سلطان بي تاج و تخت اين وزن، ميدان را براي ساير كشتيگيران خالي و خود به وزن 97 كيلوگرم صعود كرده و به اين ترتيب راه قهرماني براي يزداني هموارتر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.