رکورد گیري نداريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيم ملــي وزنهبرداري در آذربايجان شــرقي آغاز شده اما سعيد علي حســيني همچنان در اردوي اين تيم غايب اســت. اين در حالي اســت كه محســن بيرانوند سرمربي تيم ملي وزنهبــرداري اعالم كــرده روي حضور سعيد عليحســيني در اردوهاي تيم ملي 100 درصد حســاب كرده است. محســن بيرانونــد كــه مدتي اســت بهعنوان سرمربي تيم ملي وزنهبرداري انتخاب شده درباره شرايط وزنهبرداران در اردوي ورزقــان گفــت: «شــرايط خــوب و عالي اســت و امكانات خوبي براي تيم فراهم شــده است. از هيأت اســتان آذربايجان شــرقي نيــز بابت همكاريشــان تشــكر ميكنم.» او با اشاره به مصدوميت تعدادي از حاضران در اردوي تيــم ملي وزنهبرداري، اعالم كــرد از اردوي بعدی تيــم ملي تعداد حاضران در اردو كم ميشــوند: ‪3 «2،‬ نفر از ورزشــكاران آسيبديده هستند امــا تمرينــات را به خوبــي پيگيري ميكننــد. در ايــن اردو بيشــتر روي تمرينــات قدرتــي و اســتقامتي كار ميكنيم و اواخر اردو فشــار تمرينات كمتر ميشــود تا در اردوي بعدي كار را از ســر بگيريــم. با توجه بــه اينكه ليــگ را در پيش داريــم ركوردگيري به صورت رســمي در كار نخواهد بود امــا از عملكــرد بچههــا ارزيابيهايي خواهيم داشــت و به احتمــال زياد از اردوي بعــدي ريزش خواهيم داشــت اما تعداد خط خوردگيها بســتگي به شرايط بچهها دارد.» غيبت سعيد علي حســيني هم به يكي از سوژههاي تيم ملي تبديل شده است؛ وزنهبرداري كه با پايان دوران محروميتش ميتواند در مســابقات جهاني به ميدان برود: «از شــرايط ســعيد اطالع داريم و با او در تماس هســتم. با توجه به اينكه درگير امتحانات دكترايــش بود ركوردهايش پايين آمده بود. از طرفي او آمادگي 2 جلسه تمرين در روز را نداشت اما 100 درصد روي حضور او حســاب كردهايم و حتما در اردوي بعدي حضور خواهد داشت، با او در تماس هستيم و رهايش نكردهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.