حسن یزداني: در فرانسه باید رو به جلو کشتي بگیرم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قهرمان كشــتي ايران در بازيهاي الميپك ريــو را بايد مرد اول اين روزهاي كشــتي ايران ناميد. حسن يزداني كه در بازيهاي المپيك با مدال طالي وزن 74 كيلوگرم خوش درخشــيد، حاال با حضور در يك وزن باالتر به يك چهره شــاخص تبديل شــده است. او در انتخابي تيم ملي در وزن 86 كيلوگرم به ميدان رفت و حاال به يكي از اميدهاي مدال تيم ملي تبديل شــده است: «معموال رقابت در انتخابي تيم ملي سخت ميشــود زيرا كشتيگيران به فنون و شــيوه مبارزات هم به خوبي آشنا هستند اما خدا را شكر ميكنم كه توانستم در نهايت مقام اول را كسب كنم.» حال همه به مدال طالي او در جهانی فرانسه فكر ميكنند، آيا او باز هم پيام آور شادي ميشود: «براي حضور در مسابقات جهاني فرانسه تابع تصميم كادر فني هســتم و تا زمان آغاز اين رقابتها تمرينات را به صورت منظم دنبال ميكنم. ســعي ميكنم در صورتي كه در مسابقات جهاني به ميدان بروم مانند هميشــه رو به جلو كشــتي بگيرم و قطعا با كمك مربيان و افزايش تالشــم ســعي ميكنم بهترين نمايش را داشته باشــم. با قهرماني در رقابتهاي انتخابي تيم ملــي تازه در اول راه قرار دارم و فعال اولين برنامه و هدفم حضور موفق در مسابقات جهاني فرانسه و كسب بهترين نتيجه است.» سن كم و حركت رو به رشد او باعث شده تا مدام در تغيير وزن باشد و حاال اين سوال مطرح است كه به زودي به وزن 97 كيلوگرم خواهد رســيد يا نه: «افزايش وزن در آينده به ميزان وزنم بســتگي دارد. در حال حاضر وزنم در شرايط خوبي است و قصدي براي تغيير وزن ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.