پايان ناخوشي ها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كيميا عليزاده جمعه از بيمارستان مرخص ميشود

بعد از چند روز انتشــار خبر ناخوشــايند از كيميا عليزاده حاال بايد منتظــر اخبار خوب درباره او باشــيم. دارنده مدال نقره و برنز جهان كه بعد از بازگشت از مسابقات جهاني كره جنوبي به دليل بيماري ويروسي در بيمارســتان بستري شــده بود، حاال با رفع شدن خطر روز جمعه از بيمارستان مرخص خواهد شد.

محمد احســني فروز دبير فدراســيون تكواندو با تاييد ايــن خبر گفت: «هماكنون كيميا وضعيت مســاعدي از لحاظ جسماني دارد. دربــاره بيماري كه او اخيرا به آن مبتال شــده نيز بايد بگويم از دو روز قبل مداواي اصلي وي در بيمارســتان شروع شده است. دوره درماني عليــزاده زير نظر دكتر عليرضا معتمد و همچنين فدراسيون پزشكي ورزشي ايران در حال انجام اســت و با توجه به نظر پزشــكان، در صورتي كه روند درماني وي به همين صورت ادامه داشته باشد، عليزاده ميتواند روز پنجشنبه يا جمعه از بيمارســتان مرخص شــود و ادامه دوره بهبودياش را در منزل طي كند.»

خبر مرخص شــدن كيميا عليزاده پاياني بر خبرهاي ناخوشايندي خواهد بود كه در روزهاي اخير منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.