چرچي به ورونا پيوست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه هالس وروناي ايتاليا با انتشار بيانيهاي در وبسايت خود، از پيوستن آلسيو چرچي، مهاجم ســابق اتلتيكو مادريد به اين تيم خبر داد. چرچي 30 ساله كه سال 2014 با قراردادي 3 ساله از تورينو به اتلتيكومادريد پيوست، در اولين فصل حضورش در ويسنته كالدرون آنقدر ضعيف ظاهر شد كه در فصل بعــد روخي بالنكو او را بــه ميالن قرض داد. ميالنيها هم اما او را نگه نداشــتند و به اين ترتيب او فصل گذشــته بــه جنوا قرض داده شــد، جايي كه در 11 بازياش 4 گل به ثمر رســاند. با وجود آمار نهچندان خوب چرچي در ســالهاي اخير، هالس ورونا جرأت كرده كه ايــن مهاجم نه چندان كارآمد را بهعنوان بازيكن آزاد به خدمت بگيرد. او روز دوشنبه پس از انجام آزمايش پزشــكي باشــگاه، در تمرينات شركت كرد. اگرچه جزييات قرارداد چرچي با هالس ورونا مشــخص نشــده اما گزارشها حاكي از آن اســت كه او با اين تيم قراردادي يكساله بسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.