كاسانو: از پيوستن به هالس ورونا خوشحالم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه هالس ورونا با انتشار بيانيهاي در ســايت خود اعــالم كرد كه بــا آنتونيو كاسانو، مهاجم كهنهكار سابق تيمهاي رئال مادريد، ميالن و رم قرارداد بســته اســت. ورونا در شــرايطي با مهاجم پيشــين تيم ملي ايتاليا قرارداد بســته است كه او پس از اخراج شدنش از سمپدوريا 12 ماه از دنياي فوتبال دور بود. كاســانو دوشــنبه آزمايش پزشــكياش در هالس ورونا را انجام داد و با پذيرفتهشــدن در آن رســما به اين تيم پيوســت. او پس از عقد قرارداد با تيم تحت هدايت جامپائولو پاتزيني گفت: «خوشحالم كه در ورونا هســتم اما من هنوز با پاتزيتي صحبــت نكردهام. از انتخابــم راضيام. چرا ورونا؟ چون اين تيم مــرا واقعا هيجان زده ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.