استقالل شبيه رئال مادريد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل در غيــاب تعــداد قابــل توجهي از مصدومان پــارس جنوبي را در ديــداري تدارکاتي اما جدي، برد. در اين بازي ســجاد شهباززاده و علي قربانــي گل زدند که اين ميتواند بــراي منصوريان و همكارانش بســيار اميدوارکننده و مســرت بخش باشــد اما مهمتر از گلزنيهاي مهاجمان اســتقالل بايــد بردآبيها را به جهت غيــب بازيكناني همچون ابراهيمــي، کريمي، پادواني، باقــري و جباري پر بار تلقي کرد.

اين پيروزي پيامي اســت با ايــن مضمون که اســتقالل ليگ هفدهم عميقا از اتكا بــه بازيكناني خــاص دوري ميجويد و با برخــورداري از دايرهاي وسيع از بازيكنان آماده ميتوند به راحتي گليم خود را از آب بيرون بكشد.

فصل پيش منصوريان به سبب مصدوميتهايي کــه بــراي بازيكنانی پيش آمــد هفتههاي مصيبت باري را ســپري کرد و حتي در نيمفصل اول به دليل همين غيبتها تا آســتانه فروپاشــي هم پيش رفت اما اســتقالل فصل جديد اســتقاللي خواهد بود که کمترين دغدغهاي را به ذهن مربيانش وارد نميکند و آنها را در محيطي امن قرار ميدهد. اين اســتقالل که با هزينههاي کمي هم ساخته نشده در عين حال ميتوانــد دو تيم را به ليگ بفرســتد و به راحتي از پستي و بلنديهاي پيش رو به سالمت گذر کند.

چنين تيمهايي معموال هر 5 سال يك بار شكل ميگيرد و منصوريان و همكارانش بايد از داشتن اين تيم پر بازيكن به خود ببالند و نهايت بهره و استفاده را از آنچه در اختيارشان قرار گرفته ببرند. در واقع اين استقالل تنها نيازمند مديريت فني مناسب است تا به هر آنچه ميخواهد برســد. به ترکيبي که منصوريان مقابل پارس جنوبي قرار داد بنگيرد؛ مهدي رحمتي، سيد مجيد حسيني، خسرو حيدري، روزبه چشمي، حسن بيت سعيد، سجاد شــهباززاده، جابر انصاري، ميالد زکيپور، داريوش شــجاعيان، پژمان منتظري و اميد نورافكن.

در اين تيم پادواني، باقري، جباري، ابراهيمي و کريمي حضور نداشتند. بازيكناني که هر يك قابليت بــازي در ترکيب اصلي را دارنــد. مضاف بر آنها علي استقالل شبيه تيمهاي اشرافي شده. همچون رئال مادريد که همه ستارهها را يكجا جمع کرده است. اين تيم به اندازهاي مستعد قهرماني است که ميبينيم در بازيهاي تدارکاتي پيش فصل و در حالي که بخش اعظمي ازبازيكنان مطرح خود را در اختيار ندارد به سادگي از سد پارس جنوبي ميگذرد. استقالل بازيهاي گذشته تدارکاتي خود را هم برده بود و بعيد نيست شهرآورد را هم با همين وضعيت ببرد. ديداري که گفته ميشود 25 شهريور ماه درشهر بيله فلد آلمان برگزار ميشود. استقالل با اين بازيكنان براي هر تيمي خطرناك است. حال ميخواهد پارس جنوبي باشد يا پرسپوليس. استقالل براي برنده بودن همه ابزار الزم را در اختيار دارد... قرباني، يعقوب کريمــي، مگويان، وريا غفوري و برخي از بازيكنان جوان تازهوارد هــم درترکيب اصلي جايي نداشــتند و بهعنوان بازيكن ذخيره راهي ميدان شدند. حال تصور کنيد جباروف هم به تمرينهاي اســتقالل اضافه شود.

بازيكنــي که قطعا ميتواند در ترکيب اســتقالل بازي کند. عالوه بر جباروف صحبت از بازگشت رابسون هم ميشود. مدافعي که فصل پيش نمايشي فوقالعاده داشت و نشان داد ارزشهاي بسياري دارد و بودنش در اين اســتقالل ميتواند به استحكام بيشتر خط دفاعي کمك کند. گرچه گفته ميشــود با بازگشــت رابسون احتمال دارد مگويان از اســتقالل کنار گذاشــته شود که دراين شــرايط هم استقالل مشكل خاصي احساس نخواهد کرد چرا که با بودن توأمان منتظري، حسيني، پادواني و احتماال رابسون خط دفاع استقالل وضعيتي بسيار ايدهآل خواهد داشت.

خيز براي دو جام تيم فصل هفدهم اگر در مسير درستي قرار بگيرد و از حاشيهها دور باشد، قابليت خلق نتيجهاي متفاوت در قياس با همه ادوار ليگ برتر را دارد. تيمي که شكل گرفته به حدي متفاوت است که ظرفيتهايي بيش از قهرمانــي در ليگ را دارد. انتظار فقط اين نيســت که اســتقالل قهرمان ليگ هفدهم باشــد. ميشود انتظار داشــت که اســتقالل جام حذفي را هم بگيرد که اگر بگيــرد عليرضا منصوريان بدل به مردي ميشــود که بــراي اولين بار در ليگ برتر و در اســتقالل دوگانهاي بزرگ را خلق کرده است. از استقالل برخي تنها انتظار قهرمانــي در ليگ را دارند اما اين انتظار ميتواند فراتر رود. تا آنجا که تيم منصوريان هر دو جام را هم بگيرد. گرچه بازيهاي سخت ليگ قهرمانان آسيا هم در پيش است و شــايد اين رقابت تا حدودي مخل نتيجهگيري اســتقالل باشد اما به واقع تيم امروز به لحاظ نفري در بهترين جايــگاه ممكن قرار دارد و حتي ميتوان گفت که بهترين تيم تاريخ ليگ برتر به لحاظ بازيكن و مهره است.

تيم فصل هفدهم اگر در مسير درستي قرار بگيرد و از حاشيهها دور باشد، قابليت خلق نتيجهاي متفاوت در قياس با همه ادوار ليگ برتر را دارد. تيمي که شكل گرفته به حدي متفاوت است که ظرفيتهايي بيش از قهرماني در ليگ را دارد. انتظار فقط اين نيست که استقالل قهرمان ليگ هفدهم باشد. ميشود انتظار داشت که استقالل جام حذفي را هم بگيرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.