جباروف: دوست دارم در شهرآورد بازي كنم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرانجام بعد از ظهر دوشنبه بعد از چندين و چند جلسه جباروف رضايت داد که با استقالل قرارداد ببندد.

اين بازيكن ازبكســتاني بعد از عقد قرارداد با اســتقالل گفت: «به دليل شرايطي که براي باشــگاه بهوجود آمده بود نتوانستم در استقالل بازي کنم اما خوشبختانه اين مشكالت براي فصل آينده برطرف شــده است ضمن اينكه يكســري اتفاقات باعث شــد تا برگشتنم به اســتقالل طول بكشد. شــنيدم منصوريان گفتــه به جباروف نياز دارم کــه از اعتقاد و اعتمــادي که به من دارد تشــكر ميکنم و اميدوارم براي استقالل مثمرثمر باشم.»

جباروف درباره شرايط خود در تيم ملي ازبكستان هم گفت: «چون در حال حاضر در تيم ملي ازبكستان بازي نميکنم فعال خيلي دوست ندارم درباره آن صحبت کنم.» هافبك ازبكســتاني اســتقالل درباره صعود زودهنگام تيم ملي به رقابتهاي جام جهاني روســيه گفت: «متاســفانه مقابل تيم ملي ايران بــازي نكردم اما اينكه تيمــي بدون گل خورده به جــام جهاني صعود ميکند قدرت و شايســتگي خود را براي حضور در جام جهاني نشــان ميدهــد و قطعا عملكردش خوب بوده که بدين شــكل صعود ميکند. اميدوارم تيم ملي ايران نماينده موفقي براي فوتبال آسيا در جام جهاني باشد.»

جباروف درباره بازيكنان جديدي که به استقالل اضافه شدهاند هم گفت: «از طريق اينترنت و دوســتانم پيگير عملكرد باشگاه استقالل در نقل و انتقاالت بودم و بازيكنان خوبي جذب تيم شدهاند که باعث تقويت آن ميشوند.»

اين بازيكن درباره شــهرآورد اســتقالل و پرسپوليس در آلمان هم گفت: «فصل گذشته خيلي دوست داشــتم در شهرآورد براي استقالل بازي کنم که به دليل شرايط خاصي که براي باشگاه استقالل پيش آمده بود متاسفانه اين اتفاق نيفتاد اما اگر شرايط مهيا شود و سرمربي تيم هم صالح بداند، دوست دارم در شهرآورد آلمان بازي کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.