استقاللبهدنبالحفظرابسون

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع برزيلي فصل گذشــته استقالل احتمال دارد که فصــل آينده هم در جمع آبيهاي پايتخت باشد.

بعــد از اينكه باشــگاه اســتقالل روز (دوشــنبه) ســرور جبــاروف را به صورت رســمي به خدمت خود در آورد، شــنيده ميشود که رابسون جانواريو، مدافع برزيلي فصل گذشــته اســتقالل هم در آســتانه پيوســتن به اين تيم است. رابسون به دليل داشتن قرارداد با تيم باهايا برزيل نتوانسته بود به استقالل بپيوندد چرا که اين باشگاه رقم بااليي براي صدور رضايتنامه رابســون مطالبه ميکرد اما با حل اين مشــكل حاال اين بازيكن با اســتقالل مذاکراتي داشته و احتمــال دارد که به اين تيم بــاز گردد. با جذب رابســون و جباروف استقالل بايد دو بازيكن خود را از فهرست خارج کند که اين مساله ميتواند داليلي داشته باشد؛ داليلي که به زودي روشــن خواهد شــد. رابسون فصل پيــش بازيهاي خوبــي انجام داد و دليل اصرار منصوريــان براي ماندن هم به عملكرد رابسون برمي گردد اما استقالليها بــراي حفظ اين بازيكــن و خريد جباروف تاوان ميدهند و تاوان آنها حذف دو بازيكن از فهرست است. ميتوان حدس زد که يكي از اين بازيكناني که بايد از فهرســت خارج شود محسن کريمي اســت. اين بازيكن به تازگي کتف خود را عمــل کرده و بعيد به نظر ميرســدکه نيمفصل اول شرايط بازي کردن را داشته باشد به همين دليل يكي از گزينههايي است که حذف ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.