حسیني زوج پژمان در بازي شهرآورد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سرمربي اســتقالل زوج خط دفاعي خــود را براي بــازي با پرســپوليس در شــهرآورد دوســتانه آلمان انتخاب کرده اســت و البته انتخاب ديگــري هم براي ايــن موضوع ندارد. اســتقالل هم اکنون 4 مدافع وســط در اردوي ارمنســتان در اختيار دارد که از بين آنها پادواني مصدوم شده است و به احتمال فراوان تا شهرآورد شرايط بازي کردن پيدا نخواهد کرد.

با تصميم عليرضا منصوريان، مجيد حســيني و پژمــان منتظــري زوج خط دفاع اســتقالل را در بازي دوستانه برابر پرسپوليس تشــكيل ميدهند و آنها بايد تالش کنند کــه بتوانند جلوي خط آتش قدرتمند پرسپوليس را بگيرند. اما در اين بين منصوريان، مگويان را هم روي نيمكت در اختيــار دارد که ميتواند در دقايقي از بــازي بهعنــوان بازيكن جانشــين وارد ترکيب استقالل بشود. اين در حالي است که پادواني در اردوي ارمنســتان مصدوم شــده و نميتواند در بازي با پرسپوليس در کنار منتظري باشــد. منصوريان اميد زيادي به درخشــش منتظــري دارد و با حضــور او نگرانيهاي فصل گذشــته را براي خط دفاع اســتقالل ندارد. سرمربي استقالل ســعي کرد که ضعفهاي فصل گذشته تيم خود را برطرف کند و يكي از اين ضعفها در ميانه دفاع استقالل وجود داشــت که با حضور بازيكنــي با تجربه پژمان برطرف ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.