بايرامی تاوان اشتباهش را میدهد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالــی كه مهــرداد بايرامی با تيم فوتبال مس به طور رســمی قرارداد امضا كرده اســت كه تصوير اين قرارداد هم منتشــر شــده اين بازيكن با تيم ديگری وارد مذاكره شــده و حتــی با اين تيم تمرين نيز كرده است.

عارف ســعيديان سرپرســت تيم مس كرمان مــی گويد: «بايرامی بعد از عقد قــرارداد با تيم فوتبال مس، پس از چنــد روز اعالم كرد كــه به دليل بيماری پــدر خود نمیتواند خيلی از او دور باشــد و حتی پــدر اين بازيكن نيز با ما تماس گرفت و درخواست جدايی فرزندش از مس كرمان به واســطه بيماری خود را داشت. ما به اين بازيكن گفتيم كــه برای صحبت در رابطه با اين موضوع به كرمــان بيايد و بعد از اردوی بروجرد در باشــگاه مس پيرامون اين مساله صحبت شــود اما متاسفانه شنيديم در حالی كه هيچ دليلی مبنی بر جدا شدن اين بازيكن از تيم مس وجود نداشــت و در حالی كه او بــا تيم مس دارای قرارداد رسمی بوده، با تيم ماشينسازی مذاكره و حتی تمرين كرده است.»

اما از آن طرف حســين خطيبی مديرعامل باشــگاه ماشين سازی ادعای ديگری دارد: «مهرداد بايرامی سالها شاگرد رسول خطيبی بوده و امســال هم دوســت داشــت با او كار كند، اما چون تكليف باشگاه ما مشخص نبود، ريسك نكرد و به مس كرمان رفت. حاال كه ماشين سازی میخواهد با تيمی قدرتمند وارد مسابقات شود، بايرامی هم ترجيح داد به تيم ما بيايد.»

حاججعفری رييس هيات فوتبال استان كرمان نيز در رابطه با بحث حقوقی اين ماجرا می گويد: «رفتار بايرامی و تيم ماشينسازی با وجود قرارداد ايــن بازيكن با تيم مس كرمان هيچ توجيهی ندارد و در صورت شكايت باشگاه مس كرمان، اين بازيكن مشمول آييننامه نقل و انتقاالت و جرايم شديد انضباطی شده و اين رفتار خالف فوتبال حرفهای مشمول باشگاه خاطی نيز میشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.