عليمحمدي: شماره ۷۱ برايم خوشيمن است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جالل عليمحمــدي هافبك تيم فوتبال سپاهان درباره آخرين وضعيت تيمش ميگويد: «تيم ما امسال قويتر شده و با اين حال آقاي كرانچار درصدد اضافــه كــردن چند بازيكــن ديگر به ســپاهان است تا ليســت تيم تكميل شــود. اميدوارم كه بــراي فصل جديد بــه خوبي وارد بازيها شــده و ليگ را با نتايجــي خوب شــروع كنيم. هدف ما در ابتدا كســب ســهميه است، ولي ميتوانيم در بين مدعيان قهرماني هم قرار بگيريم.»

او مدعي اســت كه فصل گذشته با وجود مصدوميت براي سپاهان به ميدان رفته بود. «هر بازيكن ميتواند ســال به ســال عملكرد بهتري داشته باشد. من فصل گذشته با مصدوميت وارد سپاهان شــدم و اين موضوع آزارم داد. در ادامه شرايط خوبي داشتم و امسال هم تالش ميكنــم تا نســبت به فصل گذشــته عملكرد خوبي داشته باشم.»

او عالقــه خاصي به يك شــماره پيراهــن خاص دارد و بــه همين دليل در فصل جديد هم شــمارهاش را تغيير نميدهد. «من دوباره پيراهن شــماره ۷1 را ميپوشم، چون اين شماره برايم خوش يمن بوده اســت. در هفت هشت ســال اخير هميشه شماره ۷1 را بر تن كــردم و تمــام پيراهنهايــي كه دارم شماره ۷1 است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.