ماركو: استقالل خوزستان از من پول گرفت ولی پس نداد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فصل گذشــته اتفــاق عجیبی برای مارکو اورلیو افتاد، در ســفری که باشگاه اســتقالل خوزستان برای لیگ قهرمانان آسیا به امارات داشت ســیروس پورموســوی از او خواست هزینههای هتل محــل اقامت تیم را پرداخت کند و در بازگشــت به ایران این پول به او پس داده میشــود اما در کمال تعجب باشگاه پولی به مربی برزیلی خود نــداد ضمن اینکه هنوز 40 درصد از دستمزد او هم پرداخت نشده. با این شرایط به احتمال فراوان مارکو به زودی از باشــگاه اســتقالل خوزســتان به فیفا شکایت میکند تا بتوانــد پولش را از راه قانونی دریافت کند.

مارکــو اورلیــو برزیلــی درباره ســفری که به همراه اعضای تیم به امارات بــرای انجام بــازی در لیگ قهرمانان آسیا داشته میگوید: «بعد از اینکه برای بازی رفت با الجزیره به امارات رسیدیم، سرمربی تیم نزد من آمد و گفت ما همراه خود پول نقد به اینجا نیاوردیم. تو به وســیله کردیت کارت خودت هزینهها را پرداخت کن بعد که به همراه تیم به اهواز رسیدیم با تو حساب میکنیم اما بعد از انجام بازی و بازگشــت به ایران مدیرعامل باشــگاه هر هفته وعــده هفته آینده را مــیداد و ایــن موضــوع 3 ماه به طول انجامید! بعد از گذشــت 3 ماه بخشــی از این پول به من بازگردانده شــد ولی همچنــان از بقیه این پول خبری نیســت. از طرف دیگر حدود 40 درصد از قراردادی که با باشــگاه امضــا کردیــم هم به مــن پرداخت نشده. موضوع وقتی ناراحتکنندهتر میشــود که در حال حاضر کسی در درون باشگاه بابت این موضوع جوابی به من نمیدهد.»

مارکو در مــورد روند حقوقی و شکایت احتمالی او از باشگاه استقالل خوزســتان ادامــه میدهــد: «من خاطرات بسیار خوبی از خوزستان و مردم خونگرم آنجا دارم.

بــا وجــود تمامی مشــکالت فکــر میکنم توانســتیم تا حدودی عالقهمنــدان بــه فوتبــال در ایــن منطقه را خوشــحال کنیم اما به هر حال وقتی باشــگاه با شما قراردادی امضا میکند متعهد میشود به مفاد آن پایبند باشــد. من دوست دارم به صورت مسالمتآمیز این مشکل حل شود ولی همانطور که گفتم متاسفانه در حــال حاضر کســی در باشــگاه پاسخگو نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.