پیگیري استقالل خوزستان درباره وضعیت جداشدهها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نماینده باشــگاه استقالل خوزســتان صبح دیروز براي پیگیري وضعیت چهار بازیکن جدا شده این تیم در فدراســیون فوتبال حضور یافت. طي دوره نقل و انتقاالت تابســتاني فوتبال ایران، تعدادي از بازیکنان استقالل خوزستان نظیر دانیال ماهیني، محمد شریفي، مهدي زبیدي و فرزاد جعفري ضمن فسخ یکطرفه قراردادهایشان، اقدام به امضاي قراردادهاي جدیدي با سایر باشگاهها کردند. در همین راستا، مسووالن اجرایي باشگاه استقالل خوزســتان طي روزهاي گذشــته با مراجعه به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال، پیگیر انجام امور اداري مربوط به تعیین وضعیت این بازیکنان بودند. صبح دیروز هم وکیل باشــگاه اســتقالل خوزستان در فدراسیون فوتبال حضور یافت تا مدارك خود را تحویل کمیتههاي مربوطه در این فدراسیون دهد. باید دید که فدراسیون فوتبال چه تصمیمي در خصوص پرونده مربوط به بازیکنان جداشده از استقالل خوزستان اتخاذ خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.