دروازهبان زنجاني در تمرین فوالد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوالد خوزســتان مدتي اســت به دنبال یک دروازهبان جوان است که به لیست تیم اضافه کند، بر همین اساس ظاهرا قرار است یک دروازهبان زنجاني به تیم اضافه شود. سیروس پورموسوي سرمربي فوالد خوزستان از مشخص شدن وضعیت دروازهبــان حاضــر در تمرینات این تیم در روزهاي آینده خبــر داد. دروازهبان جوان تیم موعــود زنجان، یکي از حریفان تدارکاتي فوالد خوزستان در اردوي زنجان، در تمرینات اخیر تیم سرخپوش اهوازي حضور یافته تا مورد ارزیابي کادر فني این تیم قرار بگیرد. ظاهرا او تا االن توانسته نظر پورموسوي را به خود جلب کند. البته هنوز تصمیم نهایي در مورد او گرفته نشده و باید دید در نهایت این دروازهبان زنجاني به تیم اضافه ميشود یا یکي از دروازهبانهاي آکادمي فوالد خوزستان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.