جشنواره هافبکها در استقالل

Iran Varzeshi - - صفحه اول - سعيد زاهديان ‪Saeed Zahedian‬

اعالم دســتمزد داوران برای فصل جدید – از لیگ برتر و دسته اول گرفته تا سایر لیگها – پرسشهایی را پیش روی ما قرار میدهد که بد نیست فدراسیون فوتبال هم به آنها فکر کند. پیش از هر چیز، با نگاهی به دســتمزد داوران در چند لیگ خارجی، میتــوان با تحلیل بهتری به این موضوع ورود کرد. در لیگ برتر انگلیس، برخی داوران در زمره حرفهایها هستند. یعنی با اتحادیه فوتبال انگلیس قرارداد دارند. آنها در ابتدای فصــل، 380 هزار و پانصد پوند به عنوان پیش قرارداد دریافت میکنند و برای هر بازی هم هزار و صد پوند دستمزد دریافت میکنند.

بر اســاس گزارش رسانههای انگلیســی، یک داور میتواند در طول فصل تا سقف 100 هزار پوند دریافتی داشته باشد که تبدیل این مبلغ به پول خودمان میشود چیزی حدود 500 میلیون تومان. البته همین رسانههای انگلیسی میگویند که دستمزد داوران در مقایسه با فوتبالیستهای شاغل در لیگ جزیره، پول خرد است. یعنی بحثی که در ایران پیرامون کم بودن دریافتی داوران و مقایســه دستمزد آنها با فوتبالیستها وجود دارد، ظاهرا یک بحث و مجادله جهانی اســت. اما فارغ از مقایسه با فوتبالیستها، 100 هزار پوند در یک فصل رقم مطلوبی در جامعه انگلیس اســت و داوران با همین اعداد و ارقام میتوانند زندگی شــخصی خود را بگذرانند و به داوری به چشم یک شغل و حرفه درآمدزا نگاه کنند. از انگلیس که بگذریم، دســتمزد داوران در اسپانیا 6 هزار، آلمان 3 هزار و 600 یورو، ایتالیا 3 هزار و چهارصد، فرانسه 2 هزار و 750 و پرتغال 1200 یورو برای هر بازی اســت: حال خودتان حســاب کنید یک داور در هر کدام از این کشورها چقدر در سال دستمزد میگیرد.

*** از دســتمزد داوران در لیگهای خارجی بگذریم و برگردیم به فوتبال ایران؛ جایی که داوران برای قضاوت هر بازی در لیگ برتر 700 هزار تومان میگیرند و این مبلغ در لیگ دسته اول تا 200 هزار تومان برای هر بازی کاهش یافته است.

حال پرسش ما از مسووالن فدراسیون و سازمان لیگ این است: «آیا داوری با میزان توجهی که به فوتبال وجود دارد، یک حرفه سخت و پر استرس محسوب میشود یا نه؟»

پاســخ به این پرسش روشن است؛ با حساســیت باشگاهها و رسانهها روی فوتبال، داوران همواره زیر ذرهبین قرار دارند و هر ســوت آنها در طول یک هفته بارها به بحث و کارشناســی گذاشته میشــود. هفتهای را در فوتبال ایران ســراغ نداریم که مربیان، مدیران و حتی بازیکنان پیکان انتقاد خود را به ســمت داور مسابقه نشانه نرفته و داور را عامل ناکامی خود معرفی نکنند. اینکه مربیان و بازیکنان در جایگاهی نیستند که در مورد قاضی مســابقه بیپروا و گاهی گستاخانه مصاحبه کنند، از نشانههای نبود اقتدار نزد فدراســیون است که در جای خود موضوعی قابل بحث و تحلیل به شمار میآید اما موضوع این مقاله ما نیست.

حرف ما با متولیان فوتبال این اســت که دســتمزد داوران متناسب با حساسیت فراوان و توجه باال به فوتبال در کشــور، تعریف شــود و آنچه که امروز برای قضاوت هر بازی معین شده، با میزان حساسیتها و تنشهای این حرفه متناسب نیست. به دفعات شــاهد بودهایم که یک داور بیآنکه حتی اشتباهی مرتکب شده باشد، به دلیل شکست یک تیم – بخصوص تیمهای پرهوادار – مدتها با بدترین اهانتها و زشــتترین الفاظ مواجه بوده که در زندگی شخصیاش اثرات منفی بر جا گذاشته است.

*** داوران، یکی از مهمترین بخشهای فوتبال هستند و نقش بسزایی در شکلگیری این بازی پرهیجان دارند. فارغ از اینکه فوتبالیستها، مربیان و عوامل یک تیم باشگاهی چقدر درآمد دارند، باید به حرفه داوری نگاهی متناســب با این شــغل و حرفه داشت و دستمزدی برای آنها تعریف شود که داور بر اساس آن بتواند امور جاری یک زندگی را بگذراند و با دغدغه مالی در زندگی مواجه نباشد.

تامین مالی داوران، حداقل انتظار از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است؛ اگرچه ایــن اقدام به معنای حل تمام مشــکالت داوری نیســت و در کنار ایــن موضوع، باید کوششــی مســتمر صورت گیرد تا داوران این همه مورد انتقــاد و هجمه بیمورد قرار نگیرند و با آنها جوانمردانه رفتار شــود. سالهاست که موضوع دستمزد داوران از سوی رســانهها مورد نقد است و تا امروز فدراسیون فوتبال نتوانسته راهحل مناسبی برای این قشر مهم و اثرگذار در فوتبال داشته باشد.

باال بردن دســتمزد داوران یک نشــانه بارز از اهمیت این حرفه برای کسانی است که باید هر هفته یک بازی از لیگ را ســوت بزنند تا بدانند که چه مســوولیت مهم و سرنوشتسازی دارند؛ داورانی که با دستمزد باالتر پا به زمین مسابقه میگذارند، بیشک با اعتماد به نفس باالتر، اضطراب و دلهره کمتر و فارغ از دغدغههای روزانه، ســوتهای محکمتری خواهند زد و با اشــتباهات کمتر، عدالت بیشــتری در فوتبال خواهیم دید. اســتفاده از داور چهارم، تکنولوژی خط دروازه و ویدئوچک، از جمله اقدامات فیفا برای برقراری عدالت در فوتبال اســت. بیشــک آرامش روانی و ذهنــی داور – که حقوق و دستمزد شایسته میتواند به بهبود این مساله کمک کند – بدیهیترین موضوعی است که به ذهن همه ما میرسد و برای این کار باید فکری اساسی کرد و یکبار برای همیشه به این معضل پایان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.