پليس آلمان امنيت شهرآورد را تامين كرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پلیس فدرال آلمان با ارســال نامهاي، موافقت کتبي و رســمي خود را براي تامین امنیت شــهرآورد 85 در این کشــور اعالم کرد. در پي اقدامات حامي مالي دو باشــگاه پرسپولیس و اســتقالل براي برگزاري شهرآورد 85 در آلمان در نهایت پلیس فدرال این کشــور با ارســال نامهاي موافقت خود را با برگزاري این بازي در شــهر بیلهفلد اعالم کــرد. با توجه به اتفاقاتي که در چند وقت اخیر در شــهر هامبورگ رخ داده بود، مســووالن حامي مالي ســرخابيها خواهان تضمیني براي برقراري امنیت این بازي بودند که طرف آلماني موافقت خود را با این مســاله اعالم کرد. از طرف دیگر پلیس فدرال آلمان تاکید داشــت که باید امنیت تیمهاي میهمان حفظ شود و به همین دلیل در نهایت از طریق فدراســیون فوتبال آلمــان موافقت براي میزباني از این بازي اعالم شــد. در همین رابطه جلســه مهمي بین مسووالن باشگاه پرســپولیس و حامي مالي این باشــگاه برگزار خواهد شد که مدیران مرتبط با این موضوع از صدا و ســیما و همچنین مســووالن باشگاه استقالل هم به صورت تلفني در این جلســه حاضر خواهند بــود. البته احتمال دیگري هم وجــود دارد و آن اینکه با توجه بــه اینکه زمان الزم براي برگزاري این بازي تا حدودي از دســت رفته، این احتمال وجود دارد که زمان انجام شــهرآورد 85 در آلمان با تغییراتي روبهرو شــود. این در حالي اســت که طي روزهاي گذشته حرف و حدیثهاي متناقضي درباره برگزاري این بازي وجود داشته و دارد، چرا که عنوان ميشد، احتمال دارد این بازي لغو شود و به احتمال زیاد انتشار این خبر، در راستاي داغ نگه داشتن موضوع برگزاري شهرآورد باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.