باز هم از انتقال بزرگ خبري نشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

درســت مثل يكــي دو فصل گذشــته شــايعات داغ بــازار تابســتاني فوتبــال براي مدتهاي طوالني افكار و اذهان فوتبالدوستان را به خود مشــغول كرد تا جايي كه انتظارات اين عده ديــدن يكي از ســتارههاي ايران در باشــگاهي بزرگ و مطرح در دنيــاي فوتبال بخصوص در اروپا و ميان پنج ليگ معتبر قاره سبز بود، انتظاري كه برآورده نشد و تنها شاهد حضور چند بازيكن ايراني در تيمهاي درجه دو و ســه بوديم. بعد از خواندن و شنيدن گزارش و اخباري پيرامــون ابراز تمايل باشــگاههاي بزرگ اروپايي به جذب ستارههاي جوان ايراني همه منتظر وقــوع اتفاقي خارق العاده در بازار تابســتاني براي فوتبال ايران بودند؛ جايي كه نفراتي مثل سردار آزمون، عليرضا جهانبخش ...و در صدر اين شــايعات مدام به باشگاههاي بزرگــي همچون ليورپــول، اورتــون، التزيو، آيندهوون، آژاكس، وســت برومويچ، دورتموند ...و لينك ميشدند. شــايد جذابترين سوژه، گزارشهايــي بود كــه همين اواخــر روزنامه مطرح كوريره دالاسپورت در خصوص پيشنهاد 10 ميليون يورويي التزيو براي خريد ســردار آزمون از روستوف منتشــر كرد كه همگان را به اين فكر فرو برد كــه منتظر حضور يكي از ســتارههاي تيم ملي ايران بهعنوان قدرت اول فوتبال قارهكهن در ليگي معتبر و سرشــناس باشــند اما باز هم هيچ اتفاقي رخ نداد و سردار هم تنها از روســتوف به روبين در شهر كازان برگشــت. حتي مهدي طارمــي آقاي گل دو فصل گذشــته فوتبال ايران و ستاره تيم ملي و پرســپوليس هم با دارا بودن شــرايط الزم براي ســرمايه گــذاري باشــگاهي مطرح، راه به جايي نبرد و دســت آخر در پرســپوليس ماند. بازيكني كه گفته ميشــد باشــگاههايي مثل بنفيكا پرتغال، گالســكورنجرز اسكاتلند، دورتموند آلمان ...و به دنبال خريد او هســتند در نهايت جديترين پيشــنهادي كه دريافت كرد از پانيونيوس يونان بــود و الغرافه قطر تا فقر ارتباطات بينالمللي فوتبال ايران با برترين گروههاي نقل و انتقال در فوتبال اروپا بيشــتر از گذشته به چشم بيايد. مهمترين انتقالهاي تابســتاني ما بــه حضور دو بازيكــن در ليگ بلژيك (رضاييــان و كاوه رضايي)، يك بازيكن در ليــگ يونان (احســان حاجي صفي) و يك بازيكن در ليگ ستارگان قطر(سروش رفيعي) ختم شــد. انتقالهايي كه نه تنها جاي خالي حضور بازيكنان ايراني در بهترين باشــگاههاي اروپايي را پــر نكرد بلكه بيشــتر بر نگرانيها از بابت كســب درآمد از راه فروش بازيكن به تيمهاي خارجي دامن زد. حضور ســتارههاي ايراني در ليگهاي درجه دو و سه قطعا خوب و عالي نيست چون بيشتر اين بازيكنان توانايي پيوســتن به باشــگاههاي بزرگتــر را دارند تا جاي خالي فوتبال ايــران از انتقالهاي بزرگ تابســتاني را پر كنند؛ بخصوص استعدادهايي همچون آزمون و جهانبخش كه حيف است در روسيه و هلند بازي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.