ايران - سوريه، باز هم آزادي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با اعالم سايت فيفا، ديدار تيمهاي ملــي ايران و ســوريه از هفتــه پاياني مقدماتي جام جهاني 2018 روسيه در منطقه آســيا در ورزشگاه آزادي برگزار ميشــود. تيم ملي فوتبال ايران كه بعد از ديدار با ازبكستان در فاصله دو هفته مانده به پايان رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2018 روســيه در منطقه آسيا صعود خــود به جام جهانــي را قطعي كرده بــود، در هفته پاياني اين رقابتها به مصاف تيم ملي سوريه خواهد رفت.

اين ديدار در تاريخ 14 شهريورماه امســال و همزمان با دو ديدار ديگر در گروه A برگزار ميشــود. ديدار ايران و ســوريه با اعالم سايت فيفا در ورزشگاه آزادي تهران برگزار ميشــود كه به اين ترتيب جشن صعود تيم ملي بعد از اين ديــدار در حضور پرشــمار و حداكثري هواداران برگزار خواهد شد.

پيش از ايــن برخي گمانهزنيها از برگزاري اين ديدار در برخي از استانها مثل مشــهد حكايت داشت. اتفاقي كه رخ نداد تا تيم ملــي ايران همچنان در ورزشــگاه آزادي به ميدان برود. اينكه ورزشــگاه آزادي جايگزين ندارد، سوال مهمي از فدراسيون فوتبال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.