در خواست پانيونيوس از هواداران: بليت بخريد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه پانيونيوس اعــالم كرد اولين بــازي تيم فوتبال اين باشــگاه در ليگ اروپا پخش تلويزيوني ندارد و هواداران بايد با خريد بليت به ورزشگاه بياينــد. پانيونيوس يونان با بهرهمندي از مســعود شــجاعي و احسان حاجي صفي، مليپوشــان ايراني پنجشــنبه هفته جاري در بازي رفت مرحله دوم مقدماتي ليگ اروپا ميزبان گوريســاي اسلووني اســت. باشگاه يوناني با توجه به عدم پخش زنــده و تلويزيوني اين ديدار حســاس از هوادارانش خواست هر چه ســريعتر با خريد بليت خود را آماده حضور در ورزشــگاه نيوازميرناي آتن كنند.

فروش بليتهاي ديــدار اروپايي ياران شــجاعي و حاجیصفي از ظهر چهارشــنبه تا پاســي از شــب ادامه داشــت. روز بازي نيز ايــن بليت قابل خريد در ورزشــگاه نيوازميرنا اســت. باشگاه پانيونيوس خطاب به هوادارانش اعالم كرد با خريد تمامي بليتها شب بزرگ ديگري را در ورزشگاه نيوازميرنا جهت اولين پيــروزي اروپايي اين تيم رقم بزنند. گفته ميشود فروش بليت و حضور هواداران در ورزشگاه با استقبال آنها مواجه شده و پانيونيوس ميتواند اميدوار به پر شدن ورزشگاه خانگياش باشــد. اتفاقي كه كمك ميكند تا اين تيم در ليگ اروپا موفق باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.