نمايندگان آلماني AFC در راه ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دو كارشناس آلماني بهعنوان نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا هفته آينده جهت مميزي و بررســي مدارك 4 باشــگاه ليگ برتري پرسپوليس، استقالل، ذوبآهن اصفهان و گسترش فوالد تبريز به ايران ميآيند.

كنفدراسيون فوتبال آسيا امســال سختگيريها و دقت نظرش را براي بررســي مدارك ارســالي و وضعيت موجود باشــگاهها جهــت صدور مجوز حرفهاي افزايش داده اســت. ســهيل مهدي بهعنوان نماينده سازمان ليگ ديروز جهت پيش مميزي به دو باشــگاه استقالل و پرسپوليس رفت تا اين باشــگاهها آمادگي الزم را براي پاسخگويي و آمادهسازي مدارك خود جهت ارائه به نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا داشته باشند. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:30 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.