بنگر:شايدخداحافظيكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از ســوي ديگر بنگر كه فصل گذشته بهدليــل مصدوميت روزهــاي خوبي را در فوتبــال تجربه نكرد هنــوز تصميمي براي فصل آينده نگرفته است.

او درمورد آخرين وضعيتش ميگويد: « مــن عجلهاي بــراي تصميمگيري ندارم و فعال مشــغول زندگي و همچنين تمرين كــردن هســتم. پيشــنهادهايي نيز وجود دارد، ولي ميخواهم درمــورد فصل آينده يــك تصميم خيلي خــوب بگيرم و در اين خصوص بايد با چند نفر مشــورت كنم. از طرفــي اين احتمال هم وجــود دارد كه از فوتبال خداحافظي كنم و به اين موضوع هم فكــر ميكنم. هر بازيكني يك روز ميآيد و يك روز هم از فوتبال ميرود. من هم از اين قاعده مستثني نيستم. بايد يك روز بروم و شايد اين روز حاال فرار رسيده باشد.»

بنگــر درمــورد اينكــه چــرا يكي از گزينههايش خداحافظــي از دنياي فوتبال اســت، ميگويد: «به هر حال فوتباليســت يك روزي بايد از فوتبال خداحافظي كند و هميشه بازيكنان مسن جاي خودشان را به بازيكنان جوان ميدهند. من هنوز تصميم قطعي نگرفتم، ولي به هر حال خداحافظي از فوتبال هم ميتوانــد يكي از گزينههايم باشــد. مطمئنا در اين زمينه بهخوبي فكر كرده و با چند نفر مشــورت خواهم كرد تا درنهايت بهترين تصميم را بگيرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.