زندگی‌ب‌یحساب

برای طارمی که ممکن است مرد سال فوتبال آسیا شود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

کاندیدا شدن مهدی طارمی برای عنوان مرد ســال فوتبال آسیا و حتی رســیدنش به این عنوان چندان دور از ذهن نیســت و دور از سزاواری وی نیز به حســاب نمیآید. آنچه دور از هویت و اعتبار یک فوتبالیست مجرب به نظر میرســد بالتکلیفی تا دقیقه 90 و راه انداختن امواج بزرگ خبری پیرامون پیوستن به این تیم و آن تیم خارجــی و در نهایت ماندن در همان تیم قبلی است.

مهدی طارمــی بازیکن کوچکی نیســت که ایــن کارها از ســوی او توجیه شــود. مــا دربــاره بازیکنی صحبــت میکنیم که در هر دو فصل گذشــته به رغم وجود انواع مشکالت و حاشــیههای خودخواسته آقای گل لیگ برتر شــده و حتی در مرتبه دوم که حاشــیهها بیشتر شــده بود، دو گل فزونتــر از مرتبــه قبلی زد 18( در قبــال ،)16 وی همچنیــن مهره تقریبا فیکس تیم ملی شــده و از 4 گل آخــر این تیم مقابل قطر، چین و ازبکستان سه گل را به نام خود نوشته و اگر یوزپلنگها بسیار زودتر از موعد حضورشــان را در مرحله نهایی جام جهانی بیست و یکم قطعی کردهاند، بر پایه همین گلها و مهارت ذاتی و تالش این مهاجم جوان بوشهری بوده است.

مثل سال پیش از بازیکنی با این اندازهها انتظار میرود تالشهایش برای لژیونر شدن بسیار حساب شــدهتر و معقولتر از چیزی باشــد که به چشــم دیدهایم. حرکــت اخیــر طارمی بــرای لژیونر شــدن در اروپا و به عنــوان مثال در پانیونیــوس یونــان، چنــدان خوش فرجامتر از چیزی نبود که سال پیش در تالش مشترک او و رامین رضاییان برای پیوســتن به ریزهاســپور ترکیه رویت شــد و به جاهایی ختم شد که به چشم دیدیم و حتما به یاد دارید.

امسال نیز محصول تالش طارمی کلــی تبلیغ و خبرســازی و ســپس بازگشــت از حرفهای اولیــه و ابقا در پرســپولیس بوده اســت. قسمت ابقا طبعا بر هواداران «ســرخ» خوش میآیــد چون تعداد گلهای زده آنان را در صحنههــای داخلــی و خارجی افزایش داده و پیروزیهای بیشــتری را برایشان به ارمغان میآورد اما سایر وجوه آن برای طارمی بسیار بد است زیرا فقط خبر از ســرگردانی و تضاد آرا در افــکار این بازیکــن میدهد و این موضوع را مشــخص میکند که وی با اندیشههای خود در ستیز است و حتی در برآورد مســائل مالیاش و اینکه چطــور باید پول کالن دریافت رضایتنامــهاش را بدهــد، هیچ فکر مشخصی ندارد.

فقط اتالف وقت عالقه به بازی در اروپا چیز بدی نیســت و خواســته هر فوتبالیستی اســت که پیشــرفت و ارتقای فنی را در دســتور کارش داشــته باشد اما خواســتن تنها کافی نیســت و باید طرحهای دقیق داشــت و درست به پیش رفــت و ارتباط صحیح و صریح و قــوی برقرار و به خوبــی مذاکره و معاملــه کرد و به تیمی پیوســت که ســرش به تنش بیارزد و در غیر این صورت فقط اتالف وقــت و همچون یک ضربــه فنی وارده بــه بازیکن و اعتبار ورزشــی او خواهــد بود. برای طارمی که میتواند به خاطر گلهایش جزو مردان سال آسیا باشد بسیار بد است که بیحساب بیاید و بیحساب بــرود و اینگونه جنجــال به پا کند و ســرانجام به همان مکانی برگردد که برای دوری از آن هفتهها تالش کرده و وعده داده بود و بسیار سخت است که این را یک سرشکســتگی برای او ندانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.