امیري: طارمي بهترينمهاجم ايران است

به زودي به تمرينات برميگردم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

وحیــد امیري دربــاره مصدومیتــش توضیحات امیدوارکننــده ای داد: « از روز اولــي کــه به اوکراین آمــدم کمرم درد گرفت و نتوانســتم تمرین کنم، بعد از اینکه MRI گرفتم مشــخص شد به دیسک کمرم فشــار آمده و گفتند تمرین نکنم. اکنون شرایطم بهتر شده و امیدوارم طي روزهاي آینده به تیم اضافه شوم.» ستاره فصل قبل از اردوي اوکراین راضي است: «کمپ و امکانات خوب است و خودمان را مهیا ميکنیم براي فصل سخت و حساســي که در پیش داریم و به نظرم شرایط براي قدرتنمایي در فصل آینده کامال مهیا است و مشــکلي از این بابت نخواهیم داشــت.» با بازگشت طارمي، امیري حاال باید به همان پســت اصلي خودش برگردد: «اینکه من در فصل آینده در پســت وینگر به میدان ميروم چیزي اســت که رســانهها نوشتند اما من طي صحبتهایي که با آقاي برانکو داشــتم در این خصوص به جمع بندي رسیدم. من بیشتر نه بابت اینکه حضور مهدي طارمي و منشــا باعث ميشــود به پست میاني و وینگر نزدیک شــوم که بابت این از بازگشــت طارمي خوشحالم که او بهترین فوروارد کشورمان است و اگر در تیم باشــد ميتواند کمک کند و وزنه بزرگي براي تیم ما خواهد بود.» هافبک چپ پرســپولیس در خصوص دلیل رد پیشــنهادهاي خارجياش ميگوید: «من با پرســپولیس یک فصل دیگر قرارداد داشــتم و واقعیت این است که دوست داشتم آرامش داشته باشم و به همین دلیل قرارداد دوســاله بســتم. دوست دارم تمام تالشــم را بکنم و قدرتم را به کار گیرم که بتوانیم به مراحل باالتر در آســیا نیز برســیم و موفقیتهاي بزرگتري کســب کنیم.» اما رقابتهاي لیگ قهرمانان آسیا و جذب بازیکنان شاخص توسط االهلي: «درست است که تیمهاي رقیب ما در آسیا هزینه باالیي کردند اما ما از قدرت باالیي برخوردار هستیم. اگر دقت کرده باشــید 4 حریف قبلي ما نیز در ایــن رقابتها از نظر هزینه تیمــي خیلي خیلي جلوتر از مــا بودند و قابل مقایســه نبودنــد. الریــان، الوحده، الهــالل و الوحده تیمهایــي بودند که بازیکنان میلیاردي داشــتند و هر کدام اندازه بودجه یک ســال پرسپولیس هزینه کرده بودند و ما توانســتیم مقابل آنها موفق باشیم. براي ما مهم تیم خودمان اســت و ما با تــالش و کیفیتي که داریم موفق ميشویم حریفان را شکست دهیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.