شاه محمدي: باشگاه در قبال طارمي كم لطفي كرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

جمشید شاه محمدي مهاجم سابق پرســپولیس درباره بازگشــت طارمي به ایــن تیم ميگوید: «بــه نظر من بازیکن بایــد دلش با تیم باشــد و اگر نباشــد مشکلساز ميشــود. به نظرم باید اجازه ميدادند طارمي برود و باشــگاه در قبال او کم لطفي کرد. مســووالن باشگاه باید به طارمي کمک ميکردند تا به اروپا برود و فوتبالش پیشرفت کند. شاید سال بعد شرایط این بازیکن خوب نباشد و خدای ناکرده اگر رباطش پاره شود همینهایي که بــه او کم لطفــي کردند پشــیمان خواهند شد.»

وي در خصــوص ناراحتــي طارمي از باشــگاه و اینکه آیا این مســاله روي فوتبالش تاثیر ميگــذارد یا نه ميگوید: «من فکــر ميکنم تاثیرگذار باشــد. به اعتقــاد من اگر طارمي در این فصل افت کند باشــگاه مقصر است. البته طبیعتا او دنبال این اســت که امسال بهتر از فصل قبل عمل کند اما خب اتفاقاتي که افتاد در بازياش تاثیرگذار خواهد بود.»

سرمربي سابق تیم امید پرسپولیس ميگوید: «امیدوارم طارمي باز هم آقاي گل شــود چون بازیکن خوبي اســت اما خب امسال کار سختي در پیش دارد.»

شــاه محمدي ميگویــد: «ماندن طارمــي براي پرســپولیس حتمــا بهتر خواهد بود. من نميدانم چه اتفاقي بین او و باشگاه افتاده و شاید قراردادش را باال بردهاند. شــاید هم براي رضایتنامه سال بعدش توافق کردهاند تا مبلغ پایین تري بگویند.»

وي در پایــان ميگویــد: «به نظرم طارمي و منشا زوج خوبي خواهند شد اما باشگاه باید به این بازیکن کمک ميکرد تا برود و به او کم لطفي کردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.