مسلمان خندان ترين بازيكن اردوي پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محسن مسلمان در تمام تمرینات سه هفته اخیر چه در تهران و چه در اوکراین چندان روبراه نبود. شماره 77 در تمام این روزها سعي ميکرد در تمرین و بازيهاي تدارکاتي جــدي باشــد و کار خودش را درست انجام دهد اما آن بازیکن سرخوش و شوخ فصل گذشته نبود. دلیلش هم البته مشخص بود چرا که صمیميترین دوست و هم خانهاش ســاز جدایي کوک کرده و قصد ترک پرســپولیس را داشت. مسلمان اما امروز بعد از ســه هفته جدایي دوست صمیمياش طارمــي را در اردوي اوکراین خواهد دیــد. او در تمام مــدت این اردو در یک اتــاق روزها را به تنهایي ســپري ميکــرد اما حاال هم اتاقياش برگشــته و مثل همیشه ســرزنده و خوشحال به نظر ميرسد. از زماني که خبر بازگشت طارمي به پرسپولیس قطعي شد رفتار مسلمان با هــم تیميهایش هم تغییــر کرده و پیش بیني ميشــود این تغییــرات از امروز و با بازگشــت آقاي گل به تیمــش پررنگتر شود. مســلمان که اینچنین علوان زاده را در آغوش گرفته پیشتر با بازیکنان اصلي پرســپولیس هــم اینقدر صمیمــي رفتار نميکرد اما ماجراي بازگشت طارمي او را بیشتر شبیه خودش کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.