سوما: به بازي با پرسپوليس و تيم ملي ايران ميرسم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عمــر الســوما ســتاره سرشــناس و ســوریهاي خط حمله االهلــي بعد از ماهها غیبــت در تمرینات به دلیــل مصدومیت شــدید در اواخر فصل گذشــته در اردوي پیش فصل سبزپوشان عربستان حاضر شد اما به صالحدیــد کادرفني همچنان به دور از تمرینــات گروهي و به صورت اختصاصي مراحل آمادهســازي خود را پشــت ســر ميگذارد. این مهاجم گرانقیمت در اردوي این تیم در اتریش مدعي شد مشکلي براي همراهي تیــم در بازيهاي آغازین فصل از همه مهمتر بازيهاي لیگ قهرمانان آســیا نــدارد. الســوما در گفتوگویي با ســایت

sportka گفت: «مشکلي از بابت بازگشت به تمرینات گروهي ندارم اما کادر پزشــکي صالح دانســت فعال به صــورت اختصاصي برنامــه بدني را پیگیري کنم تا با شــرایط بهتري کار بــا توپ را آغاز کنــم. قطعا به بازيهاي ابتدایي فصل از همه مهمتر بازي با پرســپولیس در مرحله یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان آســیا ميرسم و متعاقب آن با پیراهن تیم ملي ســوریه مقابل ایران در ورزشــگاه آزادي به میــدان خواهم رفت.» السوما که فصل قبل در رقابتهاي مختلف 40 گل بــراي االهلي زده عنــوان بهترین لژیونر لیگ این کشور را از آن خود کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.