روبن كاسترو گزينه جديد االهلي براي تقويت خط حمله

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روبن کاســترو مهاجــم گلزن که ســابقه بازي در تیمهاي الس پالماس و رئــال بتیس را دارد، مذاکرات جدي با االهلي عربستان انجام داده و با مبلغ باالیي راهي این باشــگاه عربســتاني خواهد شد.

کاســترو که ســابقه بازي در تیم زیر 21 ســال اســپانیا را هم دارد، در مدت حضورش در تیم رئال بتیس، در 250 بازي موفق شده 135 گل به ثمر برساند. البته بعضي از رسانههاي قطري به اشتباه اعالم کردهاند کاسترو راهي االهلي قطر ميشــود ولي روزنامههاي ســعودي اعــالم کردهانــد مذاکرات کاســترو با تیم االهلي عربستان بوده است.

همچنیــن بــه نقــل از روزنامه النادي عربستان، باشگاه االهلي دنیس هارمش، هافبک مليپوش دیناموکیف را بهعنــوان گزینــه جایگزیــن براي مائوریســیو، هافبک برزیلي زنیت قرار داده است. پس از آنکه هافبک برزیلي زنیت توافقات شــفاهي براي پیوستن به االهلــي را انجام داد امــا در ادامه مدیر برنامههاي این بازیکن همه چیز را خراب کرد و مذاکرات متوقف شــد. باشــگاه االهلي اکنون منتظر پاســخ نهایي از سوي این هافبک برزیلي است که در صورت شکســت در این زمینه وارد مذاکرات مستقیم با هارمش شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.