تمرين نوراللهي با نظر ماركو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

قرار اســت احمد نوراللهــي در پایان شــهریور مــاه و بعــد از پایــان خدمــت سربازياش به پرسپولیس برگردد و از میانه نیمفصل اول در خدمت سرخها باشد. با این حال پرســپولیس این بازیکن را رها نکرده و مارکو بدنساز ســرخها براي احمد برنامه تمریني در نظر گرفته تا به صورت انفرادي کار کند. البته سه ماه تمرین انفرادي بدون مســابقه و کار گروهي هر فوتبالیســتي را خسته ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.