تمديد اردو تا دوشنبه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از لغو بازي با اســتقالل و ســفر بــه آلمــان ابتدا گفته شــد پرســپولیس فردا(جمعه) بدون برانکو به تهران باز خواهد گشت اما این خبر تکذیب شد چرا که برنامه سرخها دوباره تغییر کرد. طبق برنامه جدید تمرینات این تیم در اوکراین تا روز دوشنبه یا سهشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت و آنها پیش از شروع لیگ به تهران بازخواهند گشت تا در جدال سوپرجام حاضر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.