ناراحتي بازيكنان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از آنجایــي کــه مســووالن باشــگاه پرســپولیس با هماهنگيهاي انجام شــده با ســفارت آلمان در تهران روادید شینگن براي اعضاي تیمشان دریافت کرده بودند اما با توجه به قطعي نشــدن بازي با استقالل، ســفارت آلمان ویزاهاي صادر شــده را در گذرنامه بازیکنــان وارد نکرده بود به همین خاطر تعدادي از بازیکنان جوان تیم نسبت به این اتفاق ناراحت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.