تشت آب به جاي آب معدني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

تيم وزنهبرداري جوانان به زودي بايد راهي رقابتهاي وزنهبرداري قهرماني آسيا شود. اين تيم در حالي بايد راهي اين رقابتها شود كه به دليل مشكالت مالي عديده فدراسيون در شرايط بسيار سختي براي حضور در اين مسابقات آماده ميشود. نبود بودجه كافي از سوي فدراسيون و اوضاع سخت مالي فدراسيون شرايطي را براي اين رشته مدالآور رقم زده است كه شايد نظير آن را حتي در دوره معروف فدراسيون كشتي هم نديده بوديم. اتفاقي كه به هيچ عنوان در شان فدراسيون وزنهبرداري نيست و بايد هر چه سريعتر فكری به حال آن كرد. شايد يك روزي اين فدراسيون وزنهبرداري در پرداخت حقوق وزنهبرداران دچار مشــكل بود اما االن در تهيــه آب و غذاي اردو هم كم آورده و همين صداي اعتــراض را آرام آرام بلند خواهد كرد.

در دورهاي نــه چندان دور فدراســيون كشــتي تيمي را راهي مســابقات نوجوانان كشتي فرنگي قهرماني آسيا كرد. موقع اعزام تيم به اين مســابقات به واســطه مشكالت مديريتي فدراسيون در بدترين شرايط خود قرار داشــت. افزايش هزينههاي فدراسيون به واســطه حضور رسول خادم و برنامههايي كه او براي رشــد و پيشــرفت كشتي داشت و گرفتاريهــاي مالي ديگر فدراســيون به واســطه افزايش ناگهاني قيمت ارز شــرايط سختي را براي فدراســيون كشتي رقم زده بود. اين هزينههاي گزاف با حمايت كمي از ســوي وزارت ورزش و جوانان همراه بود به همين دليل هرگز مرحوم خطيب سرپرست وقت فدراسيون نتوانست از عهده اين كارها بربيايــد. در چنين فضايي تيم نوجوانان بايد راهي مغولســتان ميشــد تا در رقابتهاي قهرماني آسيا شركت كند.

ايــن تيم بدون پــول و با هــزار و يك مشــكل راهي مغولستان شــد تا اين نحوه اعزام تيم نوجوانان براي هميشــه در تاريخ ثبت شــود. تيم بدون پول راهي مغولستان شــد و با وعده اينكه با ورود تيم كشتي آزاد نوجوانان به مغولســتان پول خواهد رســيد تيم نوجوانان فرنگي در هتل پذيرش شد اما وقتي تيم آزاد هــم آمد به همراه خود پولي نياورد و سرپرست وقت تيم مدعي شد پولي كه همراه دارد، فقط كفــاف كار تيم آزاد را ميدهد. وقتي مســووالن هتل محل اقامت كشتيگيران فرنگيكار نوجوان اين حرف را شنيدند از ورود اعضاي تيم به رستوران هتل جلوگيري كردند.

به هميــن دليل كشــتيگيران آزادكار وقتــي بــه رســتوران ميرفتند بــه همراه خود براي كشــتيگيران فرنگيكار هم غذا ميآوردند! اما مســووالن هتل ايــن كار را هم متوجه شــدند و با قــرار دادن چند نفر در جلوي رســتوران از اين كار هم ممانعت كردند!

با اتمام مسابقات مسووالن هتل بهعنوان گرو و يا هر چيز ديگري كه ميشــد نامش را گذاشــت، پاسپورت اعضاي تيم را گرفتند و آنها را از هتل بيــرون كردند. خوابيدن در خيابانهاي اوالن باتور را شــايد كمتر كسي باور ميكــرد اما اين اتفاق بــراي نوجوانان كشــتي ايران رخ داد. اتفاقي شگفت آور كه آبروي ورزش را به خطر انداخت.

حاال تيم ملي وزنهبرداري جوانان تمرين ميكند اما در شرايط سخت. مسابقه ميرود اما در شــرايط ســخت و اينگونــه كه پيش ميرود اصال بعيد نيست كه اتفاق تلخ كشتي اين بار در وزنهبرداري ايران تكرار شود.

آن موقع كه براي كشتيگيران ايراني آن اتفاق رخ داد، قبل از آن ورزشكاران حاضر در خانه كشتي سير نميشدند و با خريد گوشت بســاط كباب به راه ميانداختند. صحبت از عدس پلو و املت بود اما كسي توجه نكرد تا ماجــراي اوالن باتور به وجود آمد. در اردوي وزنهبرداري هم االن به جاي آب معدني، آب را با تشت ميآورند.

غذايي كه در رســتوران طبخ ميشــود به جــاي اينكه شــبيه به غذاي ورزشــكار باشــد به غذاي بيمار شبيه است. صحبت از حقوق و پاداش و امكانات عالي نيست، امروز وزنهبرداران ايران آب معدني و آبميوه بعد از تمرين ميخواهند.

اگــر امروز اين مســائل جــدي نگرفته نشود، حتما فاجعهاي شــبيه چيزي كه در مغولستان رخ داد، تكرار خواهد شد. داورزني در اردوي تيم جوانان حاضر شــد اما معموال در اينگونــه بازديدها بحثهــاي اينچنيني مطرح نميشــود. به نظر ميرسد كه وزارت ورزش و جوانان بايد اين موضوعات را جدي بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.