وزنهبرداري مشكالتي دارد که بايد رفع کنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

داورزني: موافق نظم و انضباط هستيم نه سليقه شخصي

معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش و جوانان با حضور در فدراسيون وزنهبرداري از وضعيت اين فدراسيون بازديد كرد.

در اين ديدار محمدرضا داورزني ابتدا از سالن ايرانيان بازديد كرد. بعد در اردوي تيم ملي جوانان حاضر شــد و بــا اعضاي اين تيم گفتوگو كرد و بعد هم راهي نشســت اعضاي شــوراي عالي فني شد و لحظاتي در اين نشست شركت كرد.

محمد رضا داورزني بعد از اتمام اين نشســت به ميان خبرنگاران آمد تا درباره اتفاقات اخير فدراسيون وزنهبرداري توضيحاتي را ارائه كند. اولين ســوال درباره وضعيت كيانوش رستمي بود كه معاون وزير ورزش و جوانان در پاســخ به آن پاي نظم و انضباط را به ميان كشــيد و البته گفت كه با يكنواختي هم مخالف اســت: «وزارت ورزش مسووليت كلي فدراسيون را رصد ميكند تا در مســيري كه براي بازيهاي آســيايي ۸۱۰۲ و المپيك ۰۲۰۲ دارند موانعشان را برطرف كنند. اينكه كيانوش رستمي چه مدل تمرين كند شوراي فني بررســيهايي انجــام داد و تصميمگيري كرد. طبيعتا دوســتان در شــورا خودشان از پيشكسوتان و دلسوختگان وزنهبرداري هستند و تشــخيص ميدهند كدام مدل مناســبتر است.» داورزني همچنين در مورد تنها تمرين كردن كيانوش رستمي كه منجر به استعفاي كادر فني تيم ملي وزنهبرداري شــد ادامه داد: «ما موافق نظم و انضباط هســتيم نه ســليقه شــخصي و اين بايد در تمام برنامهها اولويت داشته باشــد. البته اين بدين معنا نيست كه چارچوب خشــكي براي برنامهها داشته باشــيم بلكه بايد در برخي مواقع انعطاف به خرج بدهيم. سياســت كلــي وزارت ورزش هم مبتني بر نظم و انضباط تيمي اســت. من در ريز بحثهاي شــوراي فني نيستم و در مورد محدوديتها و موانع سوال نكردم كه اين تصميم را بر چه اساسي گرفتهاند اما در كل در همه رشــتهها اگر بخواهيم موفق عمل كنيم بايد نظم حاكم و احتــرام به كار تيمــي را بپذيريم.» داورزني كه خود رييس فدراســيون واليبال هم اســت و در آنجا هم به نوعي با همين مشــكل روبهرو اســت، خواهان نگاه منطقي به اين موضوع شــد: «البته منطقيتر شايد اين باشد كه در برنامهها نظمي حاكم باشــد و همه افراد از آن تبعيت كنند. در همه جاي دنيا و در هر رشتهاي انجام تمرينها تابع سليقه شخصي افراد نيست و بايد نظم حاكم در برنامهريــزي را ببينيم اما در بعضي موارد تصميماتي گرفته ميشــود كه اين مدل تغيير كند. همانطور كه سليقهاي عمل كردن در درازمدت ممكن اســت لطمه وارد كند، نديدن ظرفيتها هم لطمه وارد ميكند.»

محمدرضــا داورزني همچنين درباره انگيزه حضورش در فدراســيون وزنهبــرداري گفــت: «وظيفه خود دانســتيم كه بازديدي از فدراســيون وزنهبرداري داشته باشــيم. انتظاراتي كه مردم از وزنهبرداري دارند همواره اين بوده كه در هر رويدادي صاحب مدال شــود. يكي از نكاتي كه بايد به آن توجه جدي كرد اين اســت كه اگر در المپيك ۰۲۰۲ اميدوار به كسب سكو در وزنهبرداري هســتيم بايد خون جديدي به تيم بزرگساالن تزريق شود. مطمئنا در مسيري كه وزنهبرداري طي ميكند مشكالتي وجود دارد كه اين مشــكالت بايد برطرف شود. البته در جلســهاي كه امروز در شورا داشتيم، مشــكالت مالي مطرح نشــد. در تفاهمنامهاي هم كه داريم قرار اســت دوســتان تالش كنند و از حامي مالي كمك بگيرند. وزارت ورزش هم به رشتههايي كه اميد به مدال در آنها داريم توجه ويژه خواهد كرد.»

داورزني در مورد فدراســيون شــطرنج كه هنوز پول فيده را پرداخت نكرده و احتمال تعليق آن وجود دارد نيز گفت: «ما مشــكالت جدي را در بعضي رشتهها داريم. ما ظرف محدودي داريم كه منابع مالي محدودي هم در آن قرار دارد. ابتداي ســال براي تك تك فدراسيونها منابع مالي را به فراخــور كارها و برنامههايي كه دارند در نظــر ميگيريم و پس از آنكه به تفاهم رســيديم اعالم ميكنيم تا بعدا تعهد مازاد ايجاد نشود. اگر بخواهيم بدهيهاي مالي بعضي رشــتهها را جمع بزنيم از كل اعتبارات گرفته شده وزارتخانه بيشتر است.

در مورد شــطرنج هم ما عالوه بر پولي كه پيشبيني شده بود به اين فدراسيون بدهيم ۴۲ برابر آن را پرداخت كرديم. ۰۶۴ هزار دالر هم جايزه مســابقهها بود كه آن را هم پرداخت كرديم اما اينكه حاال فيده براي پول خودش بخواهد ايران را تعليق كند، واقعا جالب است و اين مدل تعهد ايجاد كردن در شان فدراسيون و ايران نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.