رحيمي تنها نماینده ایران در صدر برترینهاي ماه كشتي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تازهتريــن رده بندي اتحاديه جهاني كشــتي در حالي منتشــر شــد كه از بين كشــتيگيران آزاد كار ايراني فقط حسن رحيمي توانست در رده نخست وزن خود در اين رده بندي قرار بگيرد. سايت اتحاديه جهاني كشتي تازهترين رده بندي برترين آزادكاران جهان را اعالم كرد كه در آن حسن رحيمي در صدر برترين نفرات وزن ۷۵ كيلوگرم قرار دارد.

همچنين حســن يزداني و كميل قاسمي هم توانستند در ردههــاي دوم و ســوم اوزان ۶۸ و ۵۲۱ قرار بگيرند. اين در حالي اســت كه چهار كشتيگير روسيه در صدر اين رده بندي قرار گرفتند. سوســالن رامونوف در وزن ۵۶ كيلوگرم، ماگومد قربــان اف در وزن ۰۷ كيلوگــرم، انور گودويف در وزن ۴۷ كيلوگرم و رشــيد سعدا... يف در وزن ۶۸ كيلوگرم كشتيگيران روسي هستند كه در صدر اوزان قرار گرفتهاند. در ســاير اوزان هم والديمير خنچياشويلي از گرجستان در صدر وزن ۱۶ كيلوگرم قرار گرفته است.

كايل اســنايدر از آمريكا در صــدر وزن ۷9 كيلوگرم و طاها آكگول از تركيه هم در رده نخست وزن ۵۲۱ كيلوگرم قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.