قويترين پارالمپين جهان به ژاپن ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســايت كميته بينالمللــي پارالمپيك حضور ســيامند رحمان، قويترين پارالمپيــن جهان در رقابتهاي آســيا و اقيانوســيه را پيش بيني كرده است. مسابقات پارا وزنهبرداري آسيا و اقيانوسيه از ۸ تا ۲۱ ســپتامبر سال ‪(۷۱ ۸۱۰۲‬ تا ۱۲ شهريور) در «كيتاكيوشو» ژاپن برگزار ميشود كه طبق اعالم ســايت كميته بينالمللي پارالمپيك، انتظار ميرود ۰3۲ ورزشكار از ۵3 كشور در اين رقابتها شركت كنند. سيامند رحمان كه عنوان قويترين پارالمپين جهان را يدك ميكشــد، اولين ورزشكاري است كه موفق شده ۰۱3 كيلوگرم را باالي سر ببرد و انتظار ميرود در اين رقابتها حضور پيدا كند. رقابتهاي آزاد وزنهبرداري قهرماني آســيا سال ۵۱۰۲ در آلماتي قزاقستان برگزار شد و ۵۰۲ وزنهبردار از 9۲ كشور در آن رقابتها حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.