کميته بينالمللي پارالمپيك ناظر رقابت قهرمانان پوالد سرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي قهرماني كشــور وزنهبرداري جانبازان و معلوالن با حضور نمايندگان 9۱ اســتان از ۵۲ تير ماه آغاز ميشــود. ۸۰۱ وزنهبردار از 9۱ اســتان كشور در دو گروه ســني جوانان و بزرگساالن، براي حضور در اين مســابقات ثبت نام كردهاند و ۲۲ تير ماه وارد تهران خواهند شــد. پس از ورود تيمها، كالس بندي ۲۵ وزنهبردار طي روزهاي 3۲ و ۴۲ تير ماه انجام و عصر روز ۴۲ نيز جلســه فني مسابقات برگزار ميشــود. مســابقات در دو نوبت صبح و بعدازظهر، از ۵۲ تير در محل فدراســيون ورزشهاي جانبازان و معلوالن آغاز ميشــود و تا ۷۲ تير ادامه دارد. دورههاي داوري و كالس بندي نيز با حضور مدرسان بينالمللي IPC از ديروز آغاز شده و تا ۲۲ تير در جريان خواهد بود و پس از اتمام دوره، شركت كنندگان در بخش داوري و كالس بندي مسابقات قهرماني كشور حضور مييابند. اين دوره از مسابقات قهرماني كشور، چهارمين دورهاي اســت كه با نظارت كميته بينالمللي پارالمپيك برگزار ميشود و شركت كليه وزنهبرداران حاضر در اردوي تيم ملي چه در بخش بزرگساالن و چه در بخش جوانان براي شركت در اين رقابتها الزامي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.