نفرات ثابت تيم ملي ووشو بانوان معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با برگزاري مســابقات انتخابي، بانوان ســانداكار برتــر براي حضور در تركيب تيم ملي ووشــو بانوان معرفي شدند. ووشوكاران بانوي ايران خود را براي حضور در رقابتهاي قهرماني جهان كه مهرماه ســال جاري در كازان روســيه برگزار ميشــود، آماده ميكنند. با پايان دور دوم انتخابيهاي تيم ملي ووشــو بانوان اردوي تيم ملي بانوان تعطيل شد و از ۴۲ تيرماه با حضور نفرات فيكس تمرينات تيم ملي دوباره پيگيري ميشود. با برگزاري مسابقات انتخابي تيم ملي در وزن ۶۵ كيلوگرم الهه منصوريان فيكس تيم ملي شــد. در وزن ۰۶ كيلوگــرم نيز صديقه دريايــي به تيم ملي راه يافت. در وزن ۰۷ كيلوگرم كادر فني نتوانســت از بين مريم هاشمي و زينب مجدي يك نفر را انتخاب كند و بايد حتما يك مسابقه انتخابي ديگر برگزار كنند. در وزن ۵۷ كيلوگرم نيز به همين شــكل بايد نفر برتر در مســابقه سوم انتخاب شود. به اين ترتيب در مســابقه ســوم از بين فريناز نذيري و سمانه خجسته يك نفر فيكس تيم ملي ميشــود. در رده سني جوانان نيز فاطمه ويسي در وزن ۲۵ كيلوگرم فيكس تيم ملي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.