گامهاي بلند پاريس براي بازگشت به اوج

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - جاناتان جانسون ‪Jonathan Johnson‬

در حالي كه شــايعه پيوســتن دني آلوز به منچسترســيتي شــنيده ميشد، پاريســنژرمن دفــاع راســت برزيلي فصل گذشــته يوونتوس را از چنگ پپ گوارديــوال درآورد و بهعنــوان بازيكــن آزاد بــا او قــرارداد بســت. پیاسجی براي منصرف كردن آلوز از پيوســتن به ســرمربي ســابقش، در آخرين لحظات پيشــنهادي جــذاب به او ارائــه داد كه نظــرش را براي رفتن به پارك دو پرنس جلب كرد. او قراردادي 2 ســاله بســته اســت تا به پايتختنشينان فرانسه براي پس گرفتن عنوان قهرماني لوشامپيونا از موناكو كمك كند.

در نــگاه اول، عقــد قــرارداد بــا بازيكني 34 ســاله براي باشگاهي كه به دنبال جبران ناكامي فصل گذشــتهاش براي فتح لوشــامپيونا و ليــگ قهرمانان اروپاســت، نبايد موفقيت خارقالعادهای محسوب شــود اما ورود او بيانگر چيزي بيش از صرفــا ورود يك مدافع كهنهكار به پیاسجی است.

اول از همه مرد اهل ژوازيروي برزيل هنوز هم ظرفيت بــازي بهعنوان بازيكن اصلــي در باالترين ســطح را دارد و اين را فصل گذشــته با نقشي كه در دوگانه قهرمانيهاي داخلي يوونتوس و رسيدن اين تيــم به فينال ليــگ قهرمانان اروپا ايفا كرد، به اثبات رســاند. آلوز براي تيم اوناي امري كوله باري از تجربه به ارمغان ميآورد امــا او در عين حــال ميتواند بازيكنانــي مانند توماس مونيه و ســرژ اوريه را براي بــازي در تركيب اصلي به چالش بكشد. ضمن اينكه حضور كاپيتان تياگو ســيلوا و ماركينيوس بهعنوان زوج مركــز خط دفاعــي كار هموطن آنها در سمت راست اين خط را براي وفق دادن خودش با سيســتم بازي پاريسنژرمن آسانتر ميكند و ســبب ميشود كه او احساس راحتي از بازي در تيم جديدش داشته باشد.

عــالوه بــر ايــن، آلــوز بــراي پاريســنژرمني كه نتوانست پهپه را از رئال مادريد بــه خدمت بگيرد، گزينهاي ايدهآل بــراي جبران ناكامي از دســت دادن مدافع پرتغالي كهكشــانيها است. هرچه نباشد، مدافع ســابق بارسلونا اگر بيشــتر از پهپه نتوانــد ذهنيت پيروزي طلبي را به پیاسجی تزريق كند، قطعاً نســبت به او هم در اين زمينه ضعيفتر عمــل نخواهــد كرد ضمــن اينكه او در قيــاس با پهپه ميتواند بر قدرت حمالت پاريســنژرمن هم بيفزايد. شايد برخي بگوينــد پیاسجی در جايي كه بازيكني با تفكرات هجومــي مانند مونيه را براي سمت راست خط دفاعياش داشت، الزم نبــود آلوز را جذب كنــد اما اين بازيكن بلژيكــي احتماال آن كســي نيســت كه راه آلوز را براي ورود بــه تركيب هموار ميكند و در عوض تقريبا قطعي اســت كه ايــن اتفاق براي اوريــه رخ ميدهد، كســي كه جدايياش از پاريســيها در تابستان قطعي است و اگر اين اتفاق رح دهد جايگزين كردن يك بازيكن ساحل عاجــي با يك بازيكن از آمريكاي جنوبي اقدامــي عاقالنــه خواهد بود. حواشــي غيرحرفهاي فراواني كــه اوريه در خارج از زمين بازي داشــته مدتها اســت كه تواناييهاي فني او را تحت الشــعاع قرار داده است.

در واقــع تحســينبرانگيزترين نكته دربــاره تازهترين خريد تابســتاني پاريســنژرمن براي جذب آلوز چيزي است كه درباره تأثير ورود مدير ورزشي جديد باشــگاه، آنترو انريكه و استخدام بازيكن ســابق تيــم مكســول بهعنوان دســتيار او به اثبات ميرسد. هر دو نفر بيوقفــه تــالش كردند تا آلــوز را براي پيوســتن به پاريســيها متقاعد كنند. اگرچه رفتــن پهپه به تركيــه و تمديد لحظهآخري قــرارداد تياگو موتا نشــان داده كه انريكه هنــگام پول خرج كردن ميتواند شخصيتي سرسخت داشته باشد اما او و مكســول حاال ثابت كردهاند كه ميتواننــد پروژه را به بازيكنان مورد نياز بفروشند و در سختترين رقابتها پيروز شوند.

اقدامــات هوشــمندانه انريكــه به پیاسجــی اجــازه خواهــد داد كــه با كمتريــن هزينه از بودجــهاي كه براي نقلوانتقاالتــش اختصاص داده اســت، پولهاي باشگاه را به وقتش صرف خريد بازيكني بزرگ – بخصوص در خط حمله يا در پســت هافبــك هجومي - كند كه تأثيــرش را فصل آينده بــر عملكرد تيم خواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.