جوكوويچ: وسط زمين يك چاله بود

انتقاد مرد شماره 4 تنيس جهان از مسابقات ويمبلدون

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نــواك جوكوويــچ تنيســور سرشــناس صربســتاني از داوران ســومين گرند اســلم فصل تنيس، ويمبلدون بــه خاطر رأيشــان كه باعث شــد او يك شب بيش از ساير رقبايش معطل شــود تا بــازي دور چهارمــش را برگزار كند، انتقاد كرد. جوكوويچ كه ســه بــار ويمبلدون را فتح كرده اســت، با اشــتباه دانستن تشخيص رأي داوران براي به تعويق انداختن بازي او برابر آدريان مانارينو

– مســابقهاي كه آن را در سه ست پياپي برد – آنها را به سختتر كردن كار او بــراي بازيهاي دور بعد متهم كرد. او همچنين از مســووالن برگزار كننــده رقابتها به دليــل حفرهاي كــه در چمن زمين اصلــي رقابتها وجود داشــت ايراد گرفت و گفت كه وضعيت زمينهاي مســابقات تعريف چنداني ندارد.

جوكوويچ 30 ســاله كه با نتايج 6 بــر ‪7 2،‬ بر 6 و 6 بر 4 برابر حريف فرانســوياش به پيروزي رســيد، به مســووالن برگزار كننده رقابتهاي ويمبلدون توصيه كرد كه از همتايان خــود در اوپن آمريكا يــاد بگيرند و رقابتكنندگان را معطل نكنند.

مســابقه مرد شــماره 4 تنيس دنيا قرار بود بعــد از بازي رافا نادال مقابل ژيل مولر كه 4 ســاعت و 48 دقيقه بــه طول انجاميــد، در زمين شماره يك برگزار شود اما بازي نادال ساعت 8:33 شب به پايان رسيد. در همان حال سنتركورت (زمين اصلي) رقابتها هم از حدود ساعت 7 بعد از پيروزي آسان و سريع راجر فدرر برابر گريگور ديميتروف خالي شده بود اما مســووالن برگزار كننده رقابتها به داليل امنيتي ترجيح دادند كه بازي جوكوويچ را از زمين شــماره يك به سنتر كورت منتقل نكنند.

جوكوويچ گفت: «مســلما من از اينكه به جاي دوشــنبه شب مجبور شدم سهشــنبه بازي كنم ناراضيام. مــا را دو ســاعت و نيــم در تاريكي و بــدون آنكه بدانيــم در نهايت چه اتفاقــي قرار اســت رخ دهد، معطل كردند. بــه همين دليل ما تمام وقت روي پــا بوديم تا خودمان را گرم نگه داريم. داوران كامال مردد بودند. من فقط ميگويــم كه اجازه ندادن به ما براي اينكه دوشنبه شب بازي كنيم، تصميم اشــتباهي بود چــون امكان برگزاري بازي ما وجود داشــت. فكر ميكنــم كه بــازي قبلي در ســنتر كورت قبل از ســاعت 7 تمام شــده بــود. با توجــه به آن، ســنتر كورت (زمين اصلي) كه هم سقف دارد هم نور كافي، ميتوانســت تا ساعت 11 ميزبان بازي ما باشــد. قبل از ساعت 8 ســراغ داوران رفتيم كه گفتند به داليل امنيتــي امكان انتقال بازي به ســنتر كورت نيست. آن اما فقط يك بهانه بود كه هيچ منطقي پشــت آن وجود نداشت.»

جوكوويــچ كــه در دور بعــد با تومــاس برديچ رقابــت خواهد كرد، ســپس از وضعيت زمينــي كه روي آن بازي كرد هم ايراد گرفت و گفت: «در جريان مســابقه متوجه شدم كه وســط زمين يك چالــه وجود دارد. داور وسط از من خواست كه به او آن چاله را نشان دهم و من هم اين كار را كردم. او از ديدن آن چاله چندان خوشــش نيامد. راســتش زمينهاي ويمبلدون در ايــن دوره از رقابتها تعريف چنداني ندارند و بســياري از بازيكنان هم چنين احساسي دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.